เชื่อว่าหลายๆ ท่านเคยถามหรือได้ยินคำถามนี้บ่อยครั้งว่า คนเราเกิดมาทำไม ทำไมต้องเกิด และเกิดมาเพื่ออะไร ???
     

    ตั้งแต่อดีตมาแล้วผู้คนพยายามหาคำตอบว่า เราเกิดมาทำไม คำตอบมีต่าง ๆ กัน บ้างก็สอดคล้องกัน บ้างก็ขัดแย้งกัน

 

ฉันเกิดมาทำไม ?

 

    พระคริสตธรรมคัมภีร์ ปัญญาจารย์ 12 กล่าวว่า
13 “จบเรื่องแล้ว.... จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง

14 เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว” 


*****หน้าที่ของมนุษย์คือยำเกรง และทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพราะวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทำนั้น ๆ
   

  ผู้ที่จะตอบคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมได้ดีที่สุดก็คือผู้ที่สร้างคนเรามา พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ ดังนั้นการจะหาคำตอบว่าเราเกิดมาทำไมที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องทราบว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ?

 

ทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ???


     พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์เพื่อมีเพื่อนคุยแก้เหงา พระองค์ไม่จำเป็นต้องพึ่งมนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์เพราะต้องการคำสรรเสริญ เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีเรา พระองค์ก็ทรงดีพร้อม แต่ทรงสร้างเรามาด้วยความรัก ประสงค์ให้เราได้ครอบครองร่วมกับพระองค์ ทรงสร้างมนุษย์พิเศษกว่าสิ่งทรงสร้างอื่น ๆ ทั้งกำหนดหน้าที่ต่าง ๆไว้ให้มนุษย์ทำ


*****ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ปฐก. 1 กล่าวว่า 26 พระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลา... ฝูงนก...และฝูงสัตว์... ให้ปกครองแผ่นดินโลก และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด”

27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ให้เป็นชายและหญิง

28 ทรงอวยพรว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นเต็มแผ่นดิน มีอำนาจเหนือแผ่นดิน ครอบครองฝูงปลา.. ฝูงนก...สัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งสิ้น”

     พระคริสตธรรมคัมภีร์มีคำตอบชัดเจนว่าคนเราเกิดมาได้อย่างไร อยู่เพื่ออะไร และตายแล้วจะไปไหน ซึ่งในที่นี่จะขอกล่าวคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

1. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายา (คล้ายพระองค์) คือ


1.1 ด้านจิตวิญญาณ

     พระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์มีจิตวิญญาณเหมือนพระองค์ วิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างให้เหมือนกับพระเจ้านี้ จะไม่มีวันดับสูญ แต่จะมีความเป็นนิรันดร์ มนุษย์จึงมีความแตกต่างและมีค่ามากที่สุด ส่วนสัตว์ และพืชนั้นไม่มีจิตวิญญาณ 


1.2. ด้านจิตใจ

     พระเจ้าทรงสร้างให้มนุษย์มีเหตุผล เลือกตัดสินใจได้ มีสติปัญญา มีอิสระเหมือนพระองค์ ดังนั้นทุกครั้งที่เราตัดสินทำสิ่งต่าง ๆ เราก็กำลังสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าอยู่


1.3 ด้านศีลธรรม

     พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาบริสุทธิ์ ชอบธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าดี (ปฐมกาล 1:31) แต่มนุษย์ได้ทำบาป เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือ “มโนธรรม” ของเรา คือร่องรอยของสภาพดั้งเดิมของเรานั่นเอง เมื่อมีการหันกลับจากความชั่ว, ชื่นชมการประพฤติชอบ, หรือมีความรู้สึกผิด เรากำลังยืนยันความจริงที่ว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า 


1.4 ด้านสังคม

     พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้มีปฏิสัมพันธ์กัน ที่สำคัญยิ่งคือให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ (ปฐก. 3:8 – 9 กล่าวว่าพระเจ้าทรงพูดคุยกับมนุษย์คู่แรกที่ในสวนเอเดน) พระองค์ยังทรงเห็นว่าชาย (อาดัม) ไม่ควรอยู่คนเดียว จึงสร้างผู้หญิง (เอวา) ให้คู่กับอาดัม ทรงให้มีสถาบันครอบครัว

2. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ครอบครองสรรพสิ่ง ที่ทรงสร้างมานั้น

     พระเจ้าทรงให้มนุษย์คู่แรกอยู่ในสวนเอเดน ทรงให้อาดัมครอบครองสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ ทรงให้อาดัมตั้งชื่อสัตว์ต่าง ๆ (ปฐก. 2:19)

3. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้มีลูกดกทวีขึ้นเต็มแผ่นดินโลก

     พระเจ้าทรงอวยพระพรให้มนุษย์มีลูกเต็มแผ่นดิน จนปัจจุบันนี้โลกมีประชากร 7 พันล้านคน ดังนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อสะท้อนลักษณะของพระเจ้าทั้งด้านจิตใจ ศีลธรรม สังคม ครอบครองสิ่งต่าง ๆ และมีลูกทวีเต็มแผ่นดินโลก


    แต่วัตถุประสงค์ในการทรงสร้างของพระเจ้าได้ถูกบิดเบือนไปเพราะมนุษย์ล้มลงในความบาป มนุษย์ได้หลงทางไปจากพระเจ้า หลายคนได้จากไปโดยที่ยังไม่พบคำตอบแท้ของชีวิต ไม่ได้รู้จักพระเจ้าพระผู้สร้าง ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ และต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 
----------------------------------------------------------

*หากตอนนี้คุณกำลังสงสัยว่า “ฉันเกิดมาทำไม?” “ทำไมฉันต้องมีชีวิตอยู่?”

**หากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า  ชีวิตนี้มันช่างน่าสมเพช !

***หากตอนนี้คุณกำลังหมดหวัง มองไม่เห็นว่าชีวิตจะไปยังไงต่อ

กลับมาหาพระเจ้าเถอะนะ..

พระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาอย่างมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
พระองค์สร้างคุณขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายชัดเจน  พระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตคุณ
เพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า และพระเจ้ารักคุณด้วยความรักที่ปราศจากเงื่อนไข
-------------------------------------------
พระเจ้าเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่า เมื่อคุณเข้ามาหาพระองค์ 
-------------------------------------------

พระเจ้าทรงรักคุณมากจนต้องส่งพระเยซูมาตายไถ่บาปแทนเรา เพราะไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็เป็นเหมือนฝุ่นที่ไม่มีค่าเลย  ดังนั้น เพราะความรักของพระองค์นี่แหล่ะ ที่ทำให้เรามีคุณค่า
-------------------------------------------
ขอคุณอธิษฐานดังต่อไปนี้...

ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์  ที่พระองค์ทรงส่งมาไถ่บาปให้กับลูก พระองค์ทรงรักลูก  ชีวิตลูกมีคุณค่า มีความหมาย  ชีวิตลูกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อลูกอยู่ในแผนการและในน้ำพระทัยของพระองค์  ลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน


ฝากคำอธิษฐาน & พูดคุยเพิ่มเติมได้ LINE:080-072-0307
-----------------------------------------------------------------------

Image may contain: cloud and outdoor        ปล. 19/8/19