ไทย เญย หฑั่ง หม่า 44 นอม 

(อักษรไทย มี 44 ตัว)

บุด๋ง หฑั่ง- หม่า 9 นอม

(อักษรกลาง
9 ตัว)

ฮลัง เญย หฑั่ง-หม่า 11 นอม

(อักษรสูง
11 ตัว)

เฉีย ฟิ่ ฮนั้ง. ไอ๊ หฑั่ง-หม่า 14 นอม

(ต่ำคู่ มีเสียงคู่อักษรสูง 14 ตัว)

 

ดุนอม เญย ไอ๊ หฑั่ง-หม่า

 10 นอม

(ต่ำเดี่ยว
(ไร้คู่ 10 ตัว)

1.ไก่ ก

1.ผึ้ง ผ

1พ 2 ภ

1. อยู่  

2.จิก จ

2.ฝาก ฝ

3 ฟ

2. วัง  

3.เด็ก ด

3-4ถุง ถ ฐ

4 ฑ 5ฒ 6 ท 7ธ

3.โม 

4.ตก ต

5-6. ข้าว ข ฃ

8 ค 9 ฅ 10 ฆ

4. ฬี 

5.เด็ก ฎ

7-9 สาร ศ ษ ส

11 ซ

5.

6.ตก ฏ

10 ให้ ห

12 ฮ

6. เริ่ม

7.บน บ

11 ฉัน ฉ

13 ช 14 ฌ

7. นอน  

8.ปาก ป

อักษรสูง กับอักษรต่ำคู่ผันวรรณยุกต์
ร่วมกันจะได้เสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง

8. โลภ  

 

9.โอ่ง อ

9. เงิน   

อักษรกลางคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 เสียง

 

 

10 ใหญ่