หลักข้อเชื่อของอัครทูต

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

  • ทรงปฎิสนธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงกำเนิดมาจากมารีย์สาวพรหมจารีย์
  • ทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนทีอัสปีลาตปกครอง
  • ทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณา
  • ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา
  • ในวันที่สามทรงคืนพระชนม์
  • พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุด
  • จากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตาย

       ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญ ญาณบริสุทธิ์ และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน การอภัยโทษบาป การที่กายคืนชีพ และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน