วันพุธ

13:00 – 20:30    บ้าน /สามัคคีธรรรม

วันศุกร์

13:00 – 20:30    บ้าน/สามัคคีธรรม

วันอาทิตย์

10:00 - 10:30    อธิษฐาน

10:30 – 12:00 นมัสการ

12:00 – 13:00 อาหาร / สามัคคีธรรม

13:30 – 14:30 ตามวัยตามอัธยาศัย

 

Wednesday

13:00 – 20:30       Church at home

Friday

13:00 – 20:30       Church at home

Sunday

10:00 - 10:30        Pray

10:30 – 12:00 Service

12:00 – 13:00 Lunch/Fellowship

13:30 – 14:30 Sunday School