1) พระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า ที่ครบบริบูรณ์

2) มีพระเจ้าองค์เดียวผู้สำแดงพระลักษณะ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

3) พระบิดาทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้ทรงพระชนม์เป็นนิตย์ ทรงฤทธานุภาพทุกประการผู้ทรงเนรมิตสรรพสิ่ง

4) พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าประสูติจากหญิงพรหมจารี โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปราศจากบาปทั้งสิ้น
ทรงกระทำการอัศจรรย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้การเขน
พระชนม์ชีพและพระโลหิตประเสริฐของพระองค์เป็นค่าไถ่บาปของมนุษย์
ทรงถูกฝังไว้แล้วในวันที่สามหลังจากนั้น ทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมพระกาย
เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้า และจะเสด็จมายังโลกนี้อีก ด้วยฤทธานุภาพและพระเกียรติใหญ่ยิ่ง

5) พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าทุกคน เพื่อทรงช่วยในการดำเนินชีวิตใหม่

6) คนบาปรอดได้โดยพระคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์

7) เอกภาพฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในโลกนี้คือ คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์

8) เมื่อถึงวาระแห่งการฟื้นจากความตาย ผู้เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ต้องรับการพิพากษาโทษบาป ส่วนนอกนั้นต้องรับการพิพากษาโทษเป็นนิตย์จากพระเจ้า