ต้ม เล์ย หลัด

ลูกา 10:25-37

หมั่ง เถา เย ลี โค มู้ง เญย ต๋อง

เย ลู ซา เล็ม ยิว ไท เญย ต้ม มู้ง, เซ เยียม ฮลัง เญย ต๋อง . แอ๋ง ม่าย นอม มู้ง บั๋ว เห่ว เย-ลี-โค, เยียม เย-ลู-ซา-เล็ม เหฌี่ย มี่ง วั้ว เจี๋ย ปูง. เยียม เย ลู ซา เล็ม มี่ง เถา เย ลี โค เซ 22 กิ โล เมตร เญย ต๋อง , เจ๊า เซ เหบ, ฌ้วด หย่า จุ๋ย หละ- เปย๊ย หย่า ธั้ม. โหฒว ปุน ม่าย ต๋อง, จั๋น หฒะ ฮู่ง เห่ ไห่, ปี๋ง เจี๊ยน ธ้วด ต้าย ลู้, ธ้าง หย่า ไต่ ยั่ง เจี๋ย เจ๊า เญย เมี่ยน.

น้าย ติ้ว เจ๊า เซ เก้ง ฝุน เป๋น กั้ม เฑี๊ย ไห่ เญย เจ๊า, หธีง ต้าย ม่าย เต้า ทิน ฮู่ง เญย, ฟิน แซง บั๋ว เห่ว เย-โลม (นิ่น เยียม ฆะฮ้า เฒี้ยว เย ซู 500 หฮญัง เญย ต๋อง, นิ่น เถง ธ้วด น้าย ติ๊ว เจ๊า เญย บั๋ว เห่ว “เจ๊า ซิ” ไฟ “ฑย้าม เจ๊า”, ต้ง ฆะฮ้า เฒี้ยว เยซู 1900 หฮญัง เญย ต๋อง, ยั่ง เจี๋ย น้าย ติ้ว เจ๊า เญย เมี่ยน, ฒู้ง อ๋อย หฒุ ธ้วด ญ่าน ปุน อา-หลับ จั๋น, เถง โก๋ว เจี๊ยน นิ่น บัว ไฮ่ ตุ๊ หลง ๆ เญย ยั่ง เจี๋ย น้าย ติ้ว เจ๊า. เยียม 1930 วั้ว หฮญัง, จั๋น หฒะ เญย กวั้น, ต้ง บั๋ว เห่ว อา บู จิน ดา , นิ่น บัว ม่าย เม่ง ก๊อง, ม่าย หว่าย ไห่ เญย หฒะ เอ๋ย , นิ่น บัว เก้ง ไฮ่ โหฒว ปุน เจี๋ย เจ๊า เญย เธีย, ตี้ง เจี๊ยน ไม้ ไฮ่ เนี้ยว ตุ๊ มี่ง, ลิ์ว นิ่น บัว ฯฒฯ ธ้วด ต้าย ธ้าง, ไต่ หย่า ลู้ เมี่ยน เญย กะน้าย มี่ง , จั๋น-ไท ไม้ แก้ง ต้าย เถา, นิ่น บัว ฒู้ง ถิว เปย๋า เหฑ่ง หมี อ๊ะ !
เฒี้ยว เย ซู หล่ง น้าย ติ้ว หว่า เป๊ย, หฌาว น้าย เต้า หฌาว เล์ย เญย ฟิน แซง ,ปุน ธีง บัว ฮิ้ว ตุ๊ ก๊อง เฒี้ยว หฒะ เก้ง ไฮ่ หล่ง ฮนอย เจี๋ย ฮนอย เญย เจ๊า-โหล่ว, ต้อ ต้าย ขวิน, หฌาว เมี่ยน

น้าย ติ๊ว หว่า เป๊ย, เซ ก๊อง เถา หาย เต้า เหธา หาย เต้า ?
1. หฒุ จั๋น หฒะ เบ๊าะ มุน เญย มจั่ง ตอน , เต้า ป๊า เห่ว น้าย เต้า มจั่ง ตอน ก๊อง “กะน้าย ขะ เฉีย แปะ ปั๋ง, กะน้าย โธว-โหล่ว , ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ ฮนั้ม หลง,หฒะ เก้ง หฮงง ไห่” เหว่ย หฒุ ปู้ ทง นอ, ไม้ ม่าย หาย เต้า ก๊าม ตุ๊ กั้น ดุ เต้า, ต้อ เจี๊ยน ม่าย จา ฒิ่น เญย กะ น้าย, ยั่ง เจี๋ย น้าย ติ้ว เจ๊า, อ๋อย ยั่ง เจี๋ย น้าย ติ้ว เจ๊า, อ๋อย หฒุ เหธา เจี๊ยน เมี่ยน ธั้ม, เฒี่ยง กวั้น เญย มี่ง.

เต้า ป๊า อ๋อย ก๊อง“น้าย เต้า หฒุ จั๋น-หฒะ ธ้าง. เลี่ยม ลุย-โหว เธี้ย ฌัง เหฑ่ง, หฒุ เบ๊าะ ตุ๊ ไม้ นั่ง ไม้ ไต่ เญย, กวั่ง เจี๊ยน วั้ว, เซ นิ่น กั้น ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ ซิ้ม, นิ่น เซ ไม้ ไฮ่ ไกว๋ ตุ๊ หาย เต้า อ๊ะ”บัว กั้น นี้ ฮนั้ง หาย นอ ฮนั้ม?

2. ทิน ฮู่ง เญย ไซ เมี่ยน ยั่ง เจี๋ย เจ๊า, ปวัด ลิ์ว ฯฒฯ ก๊าน ซิ้ม เพียน, ไม้ มี่ง ฟั้ด, หย่า ไม้ ก๊าม มี่ง มั้วะ หฒุ, น้าย เต้า หฒุ เบ๊าะ มุน เญย มจั่ง ตอน. หลาย เซ ไม้ ฮิ้ว ก๊อง, หน่าย เต้า มจั่ง ตอน, เซ หธ่อ นั่ง ไฟ ไต่ หมี อ๊ะ. นิ่น โหฒว เอย เจี๊ยน เล์ย หลัด ก๊อง "หาย เต้า มัวะ หฒุ จั๋น ไต่ เญย เซย ฯฒน ม่าย หวุย ปวั๊ง 7 ฮนอย, เซ ก๊อง ไม้ สา กั้น เญย หวุย นอ , วั้ว เต้า โหฒว ปุน หฒั่ง เฒี้ยว เญย ด๊บ ลิ่ว ม่าย หวุย, อ๋อย หฒุ ไพ นิ่น กวั่ง" (กดว. 19:11,13) นิ่น หย่า ไม้ ไฮ่, ม่าย ป่วน ฝู สู ทิน ฮู่ง . หลาย น้าย เต๋ย เลย์ หลัด เหฑีย ไซ เมี่ยน ไฮ่ ต้อ ต้าย หล่ง ไจ๊ ซิน,ไม้ เถง หฒุ จั๋น หฒะ เบ๊าะ มุน เญย มจั่ง ตอน. มป่า เอย เฒี้ยว เย-ซู ปวัด นอ, นิ่น โหฒว ไม้ หอบ, น้าย ติ้ว หว่า เป๊ย, เฒี้ยว เย-ซู หธีง ต้าย, ไม้ ตุ๊ ปุน นิ่น เป๋น ฮนั้ง พระ-เอก นอ, เหว่ย หฒุ ไซ เมี่ยน เหฒีย เต้า, เก้ง โหฒว ฮนั้ง ต้ม จั๋น หฒะ นอ. นิ่น หฒั่น ๆ ฒั้ว เจี๊ยน, เธี่ยน ล์อ ฉัง อ๋อย เฒาะ เฒี้ยว เย-ซู. มป่า นิ่น บัว ไม้ แก้ง ก๊าม ตุ๊ เฒาะ, เหว่ย หฒุ หธ่อ ม่าย เมี่ยน ธั้ม, อ๋อย หมวัง เฒี้ยว เย-ซู เญย หว่า.

เฒี้ยว เย-ซู ก๊อง น้าย ติ้ว หว่า เป๊ย, ไซ เมี่ยน ฯฒฯ เปียะ เฮญี้ยว ก๊อง, เฒี้ยว เย-ซู ก๊อง หว่า ฒิ นิ่น บัว. มป่า นิ่น บัว, หย่า ไม้ แล์ง ก๊อย เฮญี้ยว, เป๋น เหฒี้ยว เญย ไซ ก๋อ, หธ่อ แอ๋ง ล์อ ฉัง เฒาะ เถา ตุ๊ เฒี้ยว เย-ซู, ปุน ต้ม เจียน ต้อ มี่ง ไต๋ ไต่ ! .

น้าย เต้า ไซ เมี่ยน ขูง, ฮนั้ม เถา นิ่น เญย กง, ไม้ ฮนั้ม เถา ก๊อง, หฒุ ม่าย เฮญี้ยว ค่อ เลี่ยน เถง เมี่ยน ด่าง. มา-โค 11:17-18

17 เย^ซู หฌาว หฒวัง เมี่ยน, ``กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ทิน-ฮู่ง เญย หว่า ก๊อง, `เยีย เญย เปย๊า, เมี่ยน อ๋อย เห่ว โหฒว เต๋า เก๋า เญย เปย๊า, เหว่ย ปุน หม่าน ฝีง มี่ง วั้ว เต๋า เก๋า.' อิ^สะ^ยา 56:7 มป่า เม่ย บัว หล่ง โหฒว `จั๋น-หฒะ ปี๋ง เญย ค้วด.( เย เล มี 7:11)

เฒี้ยว เย-ซู หย่า หฒะ เก้ง เหม นิ่น บัว เฮนี้ย ไห่ ก๊อง ``เม่ย บัว หน่าย เต๋ย นาง, หน่าย ดุย

นาง-โตะ เญย ป๊วน อ้า! เม่ย บัว ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ เปย๋า ตุ๊ ดุ๊ด, ไม้ หฒุ ตี่ง ฒุ์ย ด๊อด เต่ย หญัวะ? “ มัด-ทาย 23:33 มัด^ทาย 3:7 ; 12:34 ; ลู^กา 3:7

3.   เลวี เมี่ยน เต้า ป๊า เปียะ เฮญี้ยว ก๊อง, น้าย เต้า เล-วี ไม้ ก๊าม เถง, เซ กั้ม เหฑีย ก๊อง หน่าย เต้า หฒุ เบ๊าะ มุน เญย มจั่ง ตอน, เซ เป๋น เหยียด เต้า ต้ง จั๋น หฒะ, หล่ง ต้อ ต้าย ดั๊ว เจี๋ย เจ๊า เญย เมี่ยน, ด๊อด เปียะ นิ่น บัว เญย โขว,หลาย จั๋น หฒะ เก้ง เจี้ยน, ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว ไห่. นิ่น บัว ตะ-เอ๋ย ปุน เต้า โหฒว ฮนั้ง จั๋ง, หฒุ เมี่ยน เบ๊าะ มุน, ป๋วย เจี๊ยน วั้ว เจ๊า เฮลน, ม่าย เมี่ยน เจี๋ย เจ๊า, ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ ฯฒฯ ตี้ง เหฌี่ย เถง, ต้ง ปี๋ง เจี๊ยน วั้ว เต๋ย จั๋น หฒะ, ฯฒฯ ถิว ธ้วด ต้าย เบ๊าะ หน่าย เต้า เมี่ยน, หย่า ธ้าง นิ่น เญย กะน้าย, ต้อ เจี๊ยน ถิว เปย๋า มี่ง อ๊ะ !

เล-วี เซ เป๋น หาย เต้า ?

เล-วี เซ เหยียด ฝีง ยิว-ไท จั๋น, ต้ง ทิน ฮู่ง ออน เจี๊ยน นิ่น บัว เญย ฝีง, เถง โหฒว ทิน ฮู่ง เญย หญู่ง ๆ กง, เยียม เฒี้ยว เญย สีง ติ่น ``อิ^สะ^ลา^เอน เมี่ยน ฝ่ง ห่อ, เหฒียบ โก๊ว เญย เหยียด โก๊ว กะน้าย เล^วี 27:30-33 ; หฑั่ม เล์ย-หลัด 14:22-29 ปุน เล^วี เมี่ยน, วิ่น นิ่น บัว เยียม หวุ่ย, ปวั้ง เญย ด๊บ-ลิ่ว ฟู-สู, โหฒว เญย กง.” ซ้าว เมี่ยน 18:21

หน่าย เต้า เล-วี เมี่ยน หอบ หฒุ ม่าย เฮญี้ยว ฮนั้ง ทิน ฮู่ง เญย เมี่ยน, เถง นิ่น บัว หน่าย เต้า หฒุ มุน เญย ยิว-ไท เมี่ยน, มป่า นิ่น ขูง เปียะ มี่ง, ปู๋ง มฒีง หมั่ง ฮนั้ง, หมั่ง ลิ์ว เหฑีย หธ่อ แอ๋ง ฮนั้ม ก๊อง “หลาย เม่ย เญย แหม่ง ไม้ เป๋น, หธีง ต้าย หฒุ ปวั้ง ฮนั้ง น้าย” ปู๋ง มฒีง หมั่ง ลิ์ว ฯฒฯ ก๊าน ยั่ง หวี่ง มี่ง กั้น ปูง เจ๊า, นิ่น เซ ไม้แล์ง ปุน กั้น หฒุ ปวั้ง ไม้ เป๋น, หลาย เถง เมี่ยน นิ่น ขูง ฮนั้ม เถา ก๊อง “เยีย หฒุ ตุ๊ หลง ด่าง”

เฒี้ยว เย-ซู เหม เป้ย หฒะ เฮญี้ยว ฌ้วด เญย เมี่ยน, ต้ง แล์ง ก๊อง นิ่น บัว เป๋น ทิน ฮู่ง เญย น่าม โย์ว, เฒี้ยว ก๊อง”เม่ย บัว ไม้ เหฒย ทิน ฮู่ง เญย น่าม โย์ว เหลาะ, เม่ย บัว เตีย เซ ซา-ตาน !” เฒี้ยว ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง, นิ่น บัว ฯฒฯ เตา โตะ เญย ก๊อง `` เยีย บัว ก๊อง ตุ๊ หฒุ เญย ซ่าะ? เม่ย เซ สะ^มา^เลีย จั๋น หย่า ม่าย เมี้ยน เยียม เม่ย เญย ซิน.'' โย-ฮัน 8:48

4.   สะมาเรีย จั๋น, ต้ม หฒวัง ยิว ไท จั๋น, ต้ง เฒว์ย เจี๊ยน หฮมัวง เฒี้ยว เยซู, ก๊อง เถา จั๋น หฒะ เบ๊าะ ลู๊ วั้ว เต้า มจั่ง ตอน, นิ่น บัว ฒู้ง ฮนั้ม ก๊อง” กะน้าย จั๋น หฒะ หว่าย ไห่” แอ๋ง ไฮ์ เฒี้ยว ก๊อง เถา “สะ มา เรีย จั๋น”, โหฒว ปุน นิ่น บัว ฮนั้ม ก๊อง น้าย ติ้ว หว่า เป๊ย “ ม่าย จั๋น หฒะ อ๊ะ. หย่า แอ๋ง ม่าย หน่าย เต้า กะน้าย หว่าย (สะมาเรีย) จั๋น, โหฒว หาย หญู่ง แล่! เหฑีย นิ่น แอ๋ง อ๋อย ต้าย โหฒว เก้า โตะ ปุน น้าย เต้า หฒุ มุน เญย ยิว ไท มจั่ง ตอน มเปย ?” เหว่ย หาย ติ๋ว นิ่น บัว ฮนั้ง น้าย นอ ฮนั้ม , เหว่ย หฒุ ยิว ไท จั๋น เหธา สะ มา เรีย ฑอง จ๋า ต้าย เหฒีย แปะ หฮญัง อ๊ะ!

เอย บัว หมวัง เถา น้าย ติ้ว หว่า เป๊ย, ฮนั้ม ต้าย น้าย เต้า สะมา เรีย จั๋น เหฑีย นิ่น เหธา แคะ เปย๊า เญย จั๋น เฒี้ยว, เซ ฮิ้ว ตุ๊ จ๋า หลง ไห่ มเปย, เหว่ย หฒุ ฮนั้ง บัว ก๊อง เจี๋ย ต้าย เญย,เซ ปู้ ทง นอ ยิว-ไท จั๋น, เหธา สะ มา เรีย จั๋น เซ ไม้ หอบ จ๋า เหยียด เต๋ย, นิ่น บัว ล่าน ไม้ คั้ง ล์อ ล่าน . ยิว ไท จั๋น เก้ง หมั่ง เผีย ไห่ สะ มา เรีย จั๋น, นิ่น บัว ฝุน ต้าย สะ มา เรีย จั๋น, เซ ไม้ เหฒย เฒียน ยิว ไท เญย ฑย้าม เฟย, ฮนั้ง หน่าย หาย เต้า ไม้ หมวัง ทิน ฮู่ง เญย หว่า, หาย เต้า เหธา จั๋น ตอง จา, นิ่น บัว ฯฒฯ เห่ว วั้ว เต้า ก๊อง “สะ มา เรีย” ฮนั้ง เยียม โย ฮัน 8 : 48 ยิว ไท จั๋น ก๊อง โตะ เยซู ก๊อง “เม่ย เป๋น สะมา เรีย จั๋น หย่า ม่าย เมี่ยน เยียม เม่ย เญย ซิน”

น้าย เต้า สะ มา เรีย จั๋น, เหฑีย ไม้ เหฒย ปู้ ทง เญย จั๋น, เหฑีย นิ่น หย่า เป๋น เหยียด เต้า โหฒว แซ่ง เอ๋ย เญย จั๋น, หฒั่น ๆ ยั่ง เจี๋ย น้าย ติ้ว เจ๊า หย่า ต้าย ฮิด น้าย นอม แคะ เมี่ยน เญย เปย๊า

น้าย เต้า สะ มา เรีย จั๋น หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย, หฒุ ยิว ไท จั๋น หมั่ง ไฝ ก๊อง โตะ, มป่า นิ่น ฒู้งไม้ เฮยี้ยด เฮญี้ยว. นิ่น เลี่ยม เฒ่ย โหฒว คู้ สี่. นิ่น โท้ แคะ เปย๊า เญย จั๋น เฒี้ยว เถง ฒิ้บ หน่าย เต้า มจั่ง ตอน , แคะ เปย๊า เญย เฒี้ยว, หย่า หมวัง นิ่น, ปุน ธีง บัว ฮิ้ว ตุ๊ ก๊อง, นิ่น เซ เป๋น เหยียด เต้า เฮญี้ยว หฒะ เญย เมี่ยน. เมี่ยน หธีง เสียน นิ่น
ข) นิ่น ม่าย เฮญี้ยว อะเฮน้ย เถง เมี่ยน, บัว กั้น หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย, ไม้ ตู๋ง หละ คุ ก๊อง ทิน ฮู่ง อ๋อย เซี้ยม บัว เญย ฒุ์ย, ไม้ เหฒย หลาย บัว ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ เหฑ่ง นิ่น เญย เล์ย หลัด, เซ หลาย บัว ไม้ ตุ๊ โหฒว เอย เจี๊ยน นิ่น เญย เล์ย หลัด โอ่.
หาย เต้า เซ โหฒว ฮนั้ง เฒียน ๆ ทิน ฮู่ง เญย เมี่ยน
หมวัง หลง ทิน ฮู่ง เญย เล์ย วั้ว เต๋ย ยิว ไท มจั่ง ตอน, นิ่น บัว หฒั่น ๆ ดิ๋ว เจี๊ยน 2 นอม ด๊บ ฟาง ตอน, ม่าย นอม เยียม หฒาย แหมง เญย ป์ว ญั้ด แอ๋ง ม่าย นอม เยียม ปย้อง, กะ ญ์ว ด๊บ ฟาง ตอน วั้ว, ม่าย กีง โซว เฟี้ย เจี๊ยน เซ ธ้วด อี ยิบ 13:1-10; 11-16 เหธา หฑั่ม เล์ย หลัด 6:4-9; 11:13-20
หฌาว เล์ย เญย ฟิน แซง เตา เฒี้ยว เยซู, ก๊อง อ๋อย ม่าย เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง “ หฒุ หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว, หล่ง เหฑ่ง หฒะเอ๋ย, หล่ง เหฑ่ง ชะ, หล่ง เหฑ่ง ธง-เม่ง ฮนั้ม เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง.” น้าย เต๋ย หว่า เซ ทิน ฮู่ง เญย ต้ม เล์ย หลัด. นิ่น บัว หธีง เฟี้ย ต้าย อัน เจี๊ยน ด๊บ ฟาง ตอน ดิ๋ว เจี๊ยน ซิน. (ฉธบ. 6:4, 11:13)

น้าย เต้า หฌาว เล์ย เญย ฟิน แซง, หย่า อ๋อย ก๊อง ฮนั้ง จั๋ง เก้า คู้ หมวัง, นิ่น ฯฒฯ แอ๋ง เฒาะ  เล-วี 19:18 เญย หว่า จา เจี๊ยน ก๊อง, “อ๋อย หฒุ ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง ฮนั้ม กั้น”

มป่า นิ่น ต้อ ทิน ฮู่ง เญย หว่า, ต้าย หล่ง ไม้ ฑ่อย, นิ่น เฒาะ เหยียด โต่ว หว่า ต้าย ฮนั้ง, แอ๋ง กวั่ง ฆอย ต้ง ก๊อง เถา “ไม้ ตู๋ง จ๊าว เซี่ยว ไฟ หนิบ วิน กั้น เญย ก๋อ- โย์ว ”

เมี่ยน ต้ง บัว อ๋อย หฒุ ฮนั้ม ไฟ ค่อ เลี่ยน เซ หาย เต้า ?

ยิว ไท จั๋น เซ ขูง ค่อ เลี่ยน นิ่น บัว เญย ฝีง ฮนั้ง, ธ้วด ลิ์ว นิ่น บัว กั้น, เซ ไม้ หฒุ ค่อ เลี่ยน หาย เต้า ! หฌาว เล์ย เญย ฟิน แซง, เสียง หฌาว เมี่ยน ก๊อง, “ไม้ ตู๋ง เถง จั๋น, ต้ง ไม้ ตุ๊ หฒั่ง ทิน ฮู่ง เญย มเซียะ ตอน ยูง กู้งว์า, มเหฒย ฮนั้ง หน่าย นอ ป้าม เกน, แอ๋ง ม่าย เต้า ต้ง ไม้ เสียน เญย จั๋น”

เฒี้ยว เยซู ฝุน ต้าย, หาย เต้า เซ ม่าย เฮญี้ยว ค่อ เลี่ยน เมี่ยน ?
1. เซ ต้ง ม่าย เฮญี้ยว เถง ด๊อด หน่าน เญย เมี่ยน,ไม้ กุ๊น หลาย หน่าย เต้า เมี่ยน กั้น โหฒว แพย้ด มี่ง, ฮนั้ง วั้ว เต้า มจั่ง ตอน ต้ง หฒุ จั๋น หฒะ เบ๊าะ ธ้าง กะน้าย วั้ว.

2. เซ ม่าย เฮญี้ยว หฒั่น ๆ, อ๋อย เถง เต้า ๆ เมี่ยน, ไม้ กุ๊น เป๋น กั้น เญย เมี่ยน ไฟ เป๋น วิ่น วั้ง.

3.   ม่าย เฮญี้ยว เถง หย่า เก้ง เหฌี่ย ป์ว โหฒว เญย เมี่ยน, ฮนั้ง น้าย เต้า สะ มา เรีย จั๋น นิ่น ไม้ เหฒย ขูง ค่อ เลี่ยน ฮนั้ง, หธ่อ แอ๋ง ยั่ง เปียะ มี่ง ล์อ หมั่ง กั้น เญย วิ่น วั้ง (ยิว เหธา สะมาเรีย จั๋น เจี๋ย กอน นิ่น บัว โต้ว ฒง, เซ เป๋น 12 ฝีง มัว์ ตอน ต่อย) ฆะฮ้า ฑอง จ๋า เถา เป๋น วิ่น วั้ง หมี อ๊ะ, นิ่น หย่า ไม้ เฑ่า เหย ก๊อง สะมา เรีย จั๋น ต่อย, ไฮ่ คี นิ่น ก๊อง “เม่ย ไม้ ฑัง ไฟ เยียม มเยียม มี่ง เถง กะน้าย วิ่น วั้ง”, ฆะฮ้า ฮี้ง, หย่า ไฮ่ โหฒว ปุน นิ่น บัว เญย ฝีง, หฒุ่น นิ่น กวั่ง. นิ่น หย่า ไม้ เฑ่า ก๊อง ยิว ไท จั๋น ไฮ่ จั๊ด นิ่น ก๊อง, “กะน้าย หฮงง ไม้ ฮิ้ว ตุ๊ จ๊าว วิน, หธ่อ ต้าย เถง เมี่ยน, เหฑีย นิ่น โหฒว หลง เซ อ๋อย ปุน บัว ฒิ้บ นิ่น เป๋น ต่อย ฮนั้ง เว่ !” นิ่น ไม้ ฮนั้ม หาย หญู่ง, ไม้ เฑ่า เหย ก๊อง หาย เต้า เจี๋ย เจ๊า อ๋อย ฮนั้ง หาย นอ หมั่ง นิ่น.  นิ่น ฯฒฯ เฒาะ โย่ว เหธา อะหงุ่น ติ๊ว, เฮยี้ยด เจี๊ยน หฒุ มุน เญย ต๋อง, หย่า เฒาะ เดีย เปว เจี๊ยน, แอ๋ง ฮล้อบ นิ่น ฝาว นิ่น กั้น เญย ล่อ, เคน มี่ง เถา นอม แคะ เปย๊า, หธ่อ เยียม วั้ว เฒี่ยง มว์นโก๋ว นิ่น.35 ตะเหญ่ย ดอม, แอ๋ง เฒาะ ตุ๊ อี นอม แท้บ ฟาน หฒะ ก๊อง 2 นอม เด^นา^ลี^อัด. เซ เล่ย ไม้ โก อี ฮนอย เญย กง-ฒิ่น. ต้าย ปุน เปย๊า-เฒี้ยว, หย่า ก๊อง บั๋ว นิ่น, `เถง เยีย โก๋ว หลง นิ่น โอ่. ฒั้ว เยีย แอ๋ง ต้าย เถา น้าย หมั่ง ก๋า, เม่ย หล่ง หฒุ บัวะ เหฒีย เยีย มต้าย จ๊าว เม่ย.'''

เฒี้ยว เยซู ฮนั้ง หาย นอ จา หว่า หฌาว เล์ย เญย ฟิน แซง, นิ่น หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย อ๋อย จา หว่า บั๋ว บัว เต้า ๆ ก๊อง “เม่ย หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย กุ๊น ธ้วด มี่ง ฟี่ ฮนั้ง เญย, หฒวด เจี๊ยน นิ่น เญย หญู่ง เฒ้ย โหฒว โอ่!”