พระเยซูทรงห่วงใย...???????

พระองค์ทรงเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา เพราะพระองค์ทรงห่วงใยเรา...

*** พระองค์หาได้เจ็บป่วยด้วยโควิด 19 หรือด้วยโรคใด ๆ ที่รักษาไม่หาย แต่พระองค์ทรงยอมตายแทนเรา...

เพราะพระองค์ทรงรักและห่วงใยเราเหนือกว่าใคร ๆ...

ขอท่านกลับมาสู่อ้อมกอดของพระองค์...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอเรียนเชิญรับฟังพระธรรมในเช้าวันนี้