หย่า ม่าย เฒียน ฮนั้ม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:53 น.
There are no translations available.

                                C                              G

หย่า  ม่าย เฒียน ฮนั้ม เยียม ทิน ต้อง ต้าย

            F                   C

เป๊ย บง ค๊อย ฮลัง โด เจี๋ย

             F                 C/E                          Dm   G

เดาะ ไม้ เถา ฮลัว ไม้ หฒุ หย่า หมั่ง ปวัด เจี๊ยน

                   C                            G

เหว่ย ม่าย เม่ย นี  เหว่ย ม่าย เยีย โอ่

            F                               C

ก๊าน เจี๋ย ซิน     หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม 

             F                                  G                        C

ต้อ น้าย หญู่ง เก้ง เฒียน เฒียน ฮนั้ม โหฒว ธ้วด ต้าย   

                F                    G                       

*เยซู เญย ฮนั้ม เฑีย เจี๊ยน เยีย

           Em                       Am

ปุน เยีย ม่าย เซียง เฒี่ยง แหม่ง

                      F                  G                      C                

ฯฒฯ หฒะ เก้ง เหว่ย เมี่ยน  ม่าย เฒี้ยว เญย ฟุ

                   F                         G                       

เยซู เญย ฮนั้ม หฒัน เจี๊ยน เยีย

                Em                       Am

ปุน เยีย หฒั่น หฒั่น จอม เฮญี้ยว

                      Dm                  G                      C                

บัว ปิ๋ว เม่ง  เฒี้ยว เก้ง  ฮนั้ม ลู่ง เดี๊ย เมี่ยน ไห่