เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว (พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก) The Lord is my Shepherd PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 14:54 น.
There are no translations available.

เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว (พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก) The Lord is my Shepherd

   D    D         D   A                   D

  1. 1.เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว,

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก
The King of love my Shepherd is

   D                   Em   D         D

เยีย ไม้ ไฮ่ ปวั้ง หฒุ หาย หญู่ง สี่.

พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
Whose goodness faileth never

   G                   D   D                 Em

นิ่น ปุน เยีย เปว๋ย ตุ๊ เยียม หลง ไห่ เญย เธี้ยง,

ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก
I nothing lack if I am His

   D                 D       Em           D

เยี์ยน เยีย มี่ง เยียม วั้ว คู่ เยียม เญย ววม-เฮลน.

เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้
And He is mine forever

   A                 Bm       Em       A

นิ่น ปุน เยีย เญย ลี่ง ว่วน ฟี้ง เจี์ย ต้าย.

พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง
Where streams of living water flow

   G                  D         Em                 A

เหว่ย นิ่น กั้น เญย บั๋ว นิ่น เยี์ยน เยีย ยั่ง ติ้ว คู้ เจ๊า.

ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
My ransomed soul He leadeth

   D                   A           D                 G

เหว่ย นิ่น กั้น เญย บั๋ว นิ่น เยี์ยน เยีย ยั่ง คู้ เจ๊า,

ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร
And where the verdant pastures grow

   D                   A

เยี์ยน เยีย ยั่ง น้าย คู้ เจ๊า.

ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี
With food celestial feedeth

  1. 2.เยีย ยั่ง วั้ว นอม ฮ์อง ม่าย ไต่ เญย ต้ง ลิ่น

พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า
Perverse and foolish oft I strayed

หย่า กัน เจี๊ยน เยีย มี่ง. ไม้ กั้ม เหฑีย

เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา
But yet in love He sought me

ม่าย หาย หญู่ง ฮยวัง เอ๊าะ, เหว่ย หฒุ เม่ย เหธา เยียม.

พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม
And on His shoulder gently laid

เม่ย เญย ปย๊า-บย่า, ด้าง เงา, ออน เยีย เญย เฮญี้ยว.

เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า
And home rejoicing brought me

ม่าย ไต่ เญย ต้ง ลิ่น กัน เจี๊ยน เยีย มี่ง,

เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย
In death's dark vale I fear no ill

ฒู้ง ไม้ กั้ม เหฑีย ฮยวัง เอ๊าะ เหว่ย หฒุ เม่ย เหธา เยีย เยียม.

ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย
With Thee, dear Lord, beside me

เม่ย เญย ปย๊า-บย่า, ด้าง เงา, ฒู้ง ออน เยีย เญย เฮญี้ยว,

คทาและธารพระกรปลอบโยน
Thy rod and staff my comfort still

เม่ย ฒู้ง ออน เยีย เญย เฮญี้ยว.

พระองค์สถิตอยู่ชูช่วย
Thy cross before to guide me

  1. 3.เยียม วิน-วั้ง หฑะเฮมียน, เม่ย กัน เยีย เบ่น หฮนาง,

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า
Thou spred'st a table in my sight

เบ่น หญั่น ฮบ ไล-หธอย ปุน เยีย หญั่น.

ต่อหน้าต่อตาของศัตรู
Thy unction grace bestoweth

เม่ย ฯฒฯ อ๋อย หล่ง โย่ว เฮยี้ยด เจี๊ยน เยีย มฆ้อง.

ทรงเจิมศรีษะข้าด้วยน้ำมัน
And O what transport of delight

เม่ย หย่า ปุน เยีย เญย เยี้ยน ปวั๊ง เหฑ่ง, ปวั๊ง เหฑ่ง.

ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่
From Thy pure chalice floweth!

เม่ย เหยียด เสย ฮนั้ม เยีย, เหธย เอน ปุน เยีย,

แท้จริงความดีความรักมั่นคง
And so thro' all the length of days

เยีย หธีง ต้าย เหยียด ลิ์ว เยียม เย^โฮ^วา เญย สีง เปย๊า,

จะติดตามข้าตลอดไป
Thy goodness faileth never

เยีย ฯฒฯ เหยียด ลิ์ว จวั่ง เยียม เย^โฮ^วา เญย เปย๊า,

และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์
Good shepherd may I sing Thy praise

เหยียด ลิ์ว เยียม นิ่น เญย เปย๊า.

พระเจ้าของข้าเสมอไป
Within Thy house forever