ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง (ทางเดียวเยซู) One way, Jesus PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 12:34 น.
There are no translations available.

 

ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง (ทางเดียวเยซู) One way, Jesus
เยีย เกว่ย เหฌี่ย เม่ย เญย เหฒา-เฮลนเฒาะ เยีย เญย แหม่ง ฝูง ปุน เม่ย
ข้ากราบลงที่พระบาทพระองค์ พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ
I lay my life down at Your feet, You're the only one I need
หาย หฒั่น ล์อ เฒี้ยว เม่ย หย่า โก๋ว หลง เยีย ปวัง หฒุ โค้ว 
กลับมาพบพระองค์  ตรงที่นี่ เมื่อข้าทุกข์ร้อนร้องหาพระองค์
I turn to you and you are always there In troubled time it's you I seek
เยีย ต้าย ล์อ เม่ย เยีย เก้ง เหฉียม หฒุ   เม่ย กั้น ฮนั้ง เยีย เกว่ย เหฌี่ย เหญี่ยม เม่ย กั้น โหฒว เฒี้ยว
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระองค์ก่อน ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์
I put you first that's all I'll need I humble all I am, all to you
ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง
ทางเดียว พระเยซู เพียงพระองค์ที่ชีวิตข้านั้นต้องการ เยีย ตี่ง เฮญี้ยว เยียด เสย กัน เย^ซู ยั่ง มี่ง เม่ย หฒั่น หฒั่น
One way, Jesus, You're the only one that I could live for
(X 2)
เหธา เยีย ต้ง เยียม ไม้ กุ๊น เยีย เยียม หฒุ หาย เดา เม่ย เญย เอน เหธย ปวั้ง เหฑ่ง
พระคุณพระองค์ล้นภายในข้า ไม่ว่าที่ไหน ไม่ว่าอย่างไร
You are always, always there Every how and every where
เยีย เญย แหม่ง เม่ย เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน เจี๋ย ต้าย เญย เหธา อี้ ฮนอย หย่า ฟี ฮนั้ง เญย เม่ย หย่า เหยียด ลิ์ว
ภายในใจข้าได้พบพระองค์เรื่อยไป พระองค์มั่นคง ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
You grace abounds so deeply within meYou will never ever change 
เฒี่ยง เจี๊ยน ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง เยีย ตี่ง เฮญี้ยว เยียด เสย กัน เย^ซู ยั่ง มี่ง
ทุกวันเวลา ตลอดนิรันดร์ ถ่อมใจของข้า ทั้งสิ้นแด่พระองค์
Yesterday, today the same orever 'till forever meets no end.
เม่ย เซ ต้ง เจ๊า,   เฒียน-เล์ย เหธา เฒี่ยง แหม่ง บัว หล่ง เสียน ฟิม ม-เฒ์ย เขา บัว ม-ฒีง ปวัด ขูง
ทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต ข้าจะเดินตาม พระองค์ด้วยความเชื่อมั่น
You are the way, the truth, and the life live by faith andnot by sight, for you
เหว่ย เม่ย เฒี่ยง เจี๊ยน ฮนั้ง
มีชีวิตเพื่อพระองค์
We're living all for you