เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู (ข้าขอมอบถวาย) I surrender all PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 11:56 น.
There are no translations available.

เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู (ข้าขอมอบถวาย) I surrender all

C                          G

1. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู,

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

All to Jesus I surrender,

C           F                G           C

อะเฮน้ย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง เหฑ่ง.

ยอมถวายด้วยความยินดี

All to Him I freely give

C                       G

เหว่ย หฒุ เยีย ฮนั้ม นิ่น หย่า เขา นิ่น,

ข้าจะรักและพึ่งพระเยซู

I will ever love and trust Him

C             F            G           C

เหยียด เสย เยียม นิ่น เญย หฑะเฮมียน.

ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี

In His presence daily live

ฑูง-หฑั่ม:

C                   G                               C

เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ,     เยีย กั้น โท้ ฝ่ง ห่อ

ข้าขอมอบถวาย ข้าขอมอบถวาย

I surrender all , I surrender all

F                     C         G             C

เฒาะ เหยียด ฒู้ง เญย ฝูง ปุน เย^ซู,     เหว่ย หฒุ นิ่น โหฒว เฒี้ยว.

มอบถวายหมดแด่พระเยซู พระผู้ช่วยประเสริฐ

All to Thee , my blessed Savior I surrender all

2. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู,

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู

All to Jesus I surrender

เฒาะ เหยียด ฒู้ง เฮยี้ยด นิ่น หฑะเฮมียน.

ข้านอบน้อมกราบพระบาทา

Humbly at His feet I bow

ป้าม เกน เญย เฌียน-โย่ว เยีย กวั่ง ลิ์ว, โท้ เย^ซู ซูง ปั๋ว ฒิบ เยีย.

ความสุขโลกนี้ข้าละทิ้งแล้ว ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้า

Worldly pleasures all forsaken Take me , Jesus , take me now

3. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, โหฒว เฒี้ยว เย^ซู เญย เซียว-เซ้ด.

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของพระองค์

All to Jesus I surrender Make me , Savior , wholly Thine

โท้ ธีง-เหฑ่ง เญย สีง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย, ต้อ เยีย ยั่ง เหฒียง เฒี้ยว เญย เจ๊า.

ขอพระวิญญาณบริสุทธา ทรงนำข้าตามพระประสงค์

Let me feel the Holy Spirit Truly know that Thou art mine

4. เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู, ฝูง เยีย เญย ซิน เหธา เยีย เฮญี้ยว.

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าถวายทั้งใจกายา

All to Jesus I surrender Lord , I give myself to Thee

ปุน เยีย ฮนั้ม เมี่ยน ฮนั้ง เฒี้ยว ฮนั้ม นอ, เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว เหลี่ยว ธ้วด ต้าย.

โปรดประทานความรักและฤทธา ขอพระพรไหลหลั่งลงมา

Fill me with Thy love and power Let Thy blessing fall on me