อิว เมี่ยน เธง ทิน ฮู่ง เญย โล์ ฑูง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 12:14 น.
There are no translations available.

อิว เมี่ยน เธง ทิน ฮู่ง เญย โล์ ฑูง

ฑูง 1. ทินฮู่ง เญย น่าม โญ์ว (กง โฒ่ 26:18)

 1. 1.หฒวัง เญี่ยน ต้ง ธอ หฒอย หฮมวัง กวั๊ะ.    เยซู เหยียน โหล่ว ธ้วด ฌัง โย่ว.
 2. 2.หฒวัง เญี่ยน หฒอย เหลาะ เฒี่ยน เกว๊ย เชี่ยว. ฯฒฯ ตุ๊ เล่ย ฆอย ฒุ์ย หนิบ จาย.
 3. 3.หฒวัง ฒิ่ว เสียน เขา ทิน ฮู่ง หว่า.               ฯฒฯ ตุ๊ เล่ย ฆอย ฒุ์ย หนิบ จาย
 4. 4.หฒีง เว่ย ทิน ฮู่ง เธียน แปะ ฝีง,                 ทิ่น เดี๊ย เญี่ยน ม่าน ตุ๊ เหฌียว เอน
 5. 5.หฒวัง เญี่ยน ฯฒฯ ตุ๊ เป๋น เฒี่ยง ไฒ้.           หย่า ตุ๊ เป๋น เฒี่ยง น่าม โญ์ว โฒว

 

ฑูง 2.

 1. 1.ทิน เดี๊ย เว่ย เญี่ยน ม่าย ต่าย ฒุ์ย.                 เยซู ตี้ ฒุ์ย เถย ดาม ตอง.
 2. 2.เซี่ย แหม่ง หย่า ต้าย เถย หฒวัะ จ๋า.           เหฌียว ธ้วด หฒวัง เญี่ยน เญี่ยน เฮ้ย เจย
 3. 3.ปุ๋ง ฆอย หฒวัง เญี่ยน ทอ เญี่ยน เฮ้ย.         ต้อ เหฒี่ย ทิน ฮู่ง จั้ว หม่าน เอน
 4. 4.หฒวัง ฒิ่ว เฟียม ตวัง ฑ่อย กว๋า ว้น.                     ทิน ฮู่ง ม่าย เอ๋ย กว๋า ฑ่อย ยุ่น
 5. 5.ทิน ฮู่ง อ๋อย ป้า ต้ง ติ่ว เอ๋ย.                        หอบ เฟียม ต้ง เอ๋ย ป๋าย ทิน ฮู่ง
 6. 6.ฟั้ง เถา ต้ง ธอ เหม่ย เสียน เฒี้ยว.                เป๋ย เฒี่ยน ม่อ หน่าน เจี๋ย นิน เฒียว.
 7. 7.เยี๊ยด เสียน ขวน หฒอย เฒี่ยน เกว๊ย เซี้ยว. ด่ง ฮนั้ง เจ้ย เญ้ย ล่ง เล์ย ฟาง.
 8. 8.เยซู เหฌี่ย ป้าม ต้าย เสีย ธ้วด.                    ปู๋ง ธ้วด เจี่ยม ไจ บวย เจี๋ย ทิน.
 9. 9.ต้า ฆอย ล่ง ตวัง ปู๋ง ธ้วด ลิ์ว,                               ด่ง ยี้ หิ่น ไฒ้ ซว้า ว่าน ทิน.

10.เฒียบ ลิ์ว ฮ่ง เอน อี๋ มว่ง เฒี้ยว.                  ฑ่อย เว่ย เค้า เฒะ หฒ่าง ทิน ต้อง.

11.ไฝ เฟียม ส่วน เฟียว ทิ่น กั๊วะ โหล่ว.          เซียว ว้น ทิน ฮู่ง โต้ เล์ย ญิ่น.

12.เธี๊ยด เธี๊ยด หญัวะ ฑ่อย เหยียด หฒวัง ปิ้ว. หฒีง ต้อง เล่ย ป๋าย โห่ว ทิน ฮู่ง.

13.เหลียบ ตี่ง เฟียม เจย ฒุ้น ตี่ โต้ว.                เฟียว โต์ อ๋อย เฒี่ยง ต่าย เฒะ เอน.

14.เสย หฒ่าง หย่า เว่ย ตะ เยี๊ยด เจ๋ย.               กี่ง เฟียม เต๋า เก๋า เหฒย เฒี่ยน ญิ่น.

 

ฑูง 3 เอ-เฟ-โซ 24-10

 1. 1.ทิน ฮู่ง หย่า เว่ย ค่อ เลี่ยน หฒวัง           เฟียม เจย จั้ง เฌียด กว๋า เญี่ยน ม่าน.
 2. 2.หย่าม กุ้น หาย เญี่ยน เหม่ย ถีง หว่า .
 3. 3.หฒวัง เญี่ยน เว่ย ตุ๊ เสียน ฟิม ว้น.
 4. 4.หฒวัง เญี่ยน ก๊อ เฒ์ย ทิน ฮู่ง เหฒย.
 5. 5.เสย หฒ่าง เว่ย เญี่ยน เฟียว คู้ ไหฑ่.

 

ฑูง 4.

 1. 1.มิ่ว ตาน เสย โหฒ่ กีง โซว เอ๋ย,                  เอย หฒีง กี่ง ว่วน โหม่ ไฝ ญิ่น.
 2. 2.ทิน ฮู่ง ปิ่น เหฒย เว่ย หม่าน เฒี้ยว,            เหฒีย ฝีง ฟุน เว่ย น่าม โญว์ โหฒว.
 3. 3.ทิ่น เดี๊ย หม่าน ฮ่อง ทิ่น เจียน เหฒย,                    เหฒย ธ้วด หม่าน ม้าน แปะ ฝีง ธุน.
 4. 4.เฒี่ยง แหม่ง ก๊อ เฒ์ย ทิน ฮู่ง เหธย,             จั้ว ด้ง หม่าน ต่อย หม่าน ธิ่น เธียว.
 5. 5.หย่า อ๋อย เญี่ยน ม้าน ฑ่อย เสียน เฒี้ยว,      หม่าน ฝีง อ๋อย ฒิ่ม ตี เหฌียว เอน.
 6. 6.หาย เญี่ยน ธอ เซี้ยว เหฒียบ แล์ง เอ๋ย,         ทิ่น เจียน ธอ เซี้ยว เสีย ลิ่ง ว่วน.

7. เยซู หย่า เว่ย เหฌียว ตุ์ย เฒี้ยว,                   ฝุน เว่ย ต่าย เฒะ เถย เญี่ยน ม่าน.

8. เฟียม ตวัง ฟั้ง เถว หฒวัง แปะ ฝีง,              เหว่ย ฒุ์ย ค่อ เลี่ยน เฒียน ค่อ เลี่ยน.

9. เยี๊ยด เสียน ถุย เหฌี่ย เจี่ยม ปู้ ติ่น,               เทาะ เหฌี่ย ป้าม เกน เหฌียว ฒุ์ย เญี่ยน.

10. ตุ๊ เสี่ยว โฮ้ง เอน เหฌียว ลิ์ว ฒุ์ย,               ไฝ หน่อย ถีง ว่วน เซียว เล์ย ฒาง.

11. ทิ่น ฮู่ง หย่า แล์ง ว่วน ว้น โก๋ว,                 อี๋ ป้า มเก้ เฒี่ยน เก๊วย ม่อ.

12. ต้าน ฟ้าน อ๋อย เซียว โต้ เล์ย โหล่ว,           ทิ่น ฮู่ง ปู้ ตุ๊ เสย แป้ง ออน.

13. หม่าน ไหฑ่ ซ้วน แฮ้ง โต้ เลย์ ว้น,            ฒิ่ว ฒิว ซ้วน เอ๋ย เฟียว ญิ่น ว่วน.

14. ตั้ง ตั้ง หย่า อ๋อย ธีง เหฑ่ง โต้ว,                 เฒ้ย เฒ้ย กว๋า คี้ คู้ อ้อน เฟียม.

 

ฑูง 5. เหฒียบ ติ้ว หลี่ง.

1. ทิ่น ฮู่ง เหฒย เหลียบ เหฒียบ ตี้ว หลี่ง,        จิว ป้า ม่อ ซี ฒุ้น เสย เคน.

2. ตะ เยี้ยด ค้อย ซิ ฮนั้ง น่อ สู,                        อี๋ เก๋ง หลาย เฒี่ยน ห่อย เฒะ กั้น.

3. ตะ เหญ่ย ฯฒฯ ต้าย สู ปิ้น บั๋ว,                    อี๋ ป้า ย่าง ไน่ โหฒะ หมิ่ว ตี้ง.

4. อี๋ ป้า เฒ้ย ต้าย เฒะ ว์า ฝัง,                          ซิว ฮูง ปวัะ เก๋ง ต๋อง เยี่ย ญ่าง.

5. ตะ ฟาม บั๋ว เม่ง เยี๊ยด ตี้ว ไหฑ่,                  อี๋ เต้ง ทิน ฮู่ง เม่ง หลุ่น ซีง.

6. ตะ เฝย เยี๊ยด ตี้ว หฒอย ปิ้น บั๋ว,                  ตี้ง กง เซียว สิง หธาง กา ญิ่น.

7. ตะ ฮม์ม เยี๊ยด ตี้ว ฯฒฯ ปิ้น บั๋ว,                  อ๋อย หฒุ หฮยาว ล่าว ปวัะ หม์ว เอน.

8. ตะ หลัวะ เยี๊ยด ตี้ว ปิ้น เม่ง เล์ย,                  อี๋ เซ๊ด หาย เญี่ยน เฟ้ย แหม่ง หฮยียว.

9. ตะ เธี๊ยด เยี๊ยด ตี้ว ปิ้น หฒีง เล์ย,                 อี๋ ลิ่น เญี่ยน หงอ หั่น ควา ยาง.

10. ตะ เป๊ด เยี๊ยด ตี้ว เม่ง เม่ง สู,                      อี๋ โหฒว หฒะ เญี่ยน เทา หฒวัง เญี่ยน.

11. ตะ จั้ว เยี้ยด ตี้ว เซียน เม่ง ไหฑ่,                อี๋ ป้า จ้า ญิ่น วั้ง หฒวัง ฒิ่ว.

12. ตะ เหฒียบ เญี๊ยด ตี้ว เซียน ทง ลิ๊ว,            อี๋ หั่น เญี่ยน วิ่น ฟุ เกว๋ย จา.

 

 

ฑูง 6. สิง ลี่ง ม่าย หัด ม์า.

1. ทิน ฮู่ง ตุ๊ กิ๋น เญี่ยน ต้อ หฒวัง,                   หย่าม หมี่ เบ้ว หฮยียว ฒุ้ย หนีบ โต้ว.

2. ฯฒฯ พ้าย สิง ลี่ง เหฌี่ย ต้าย หฒอย,            สิง ลี่ง หัด ม์า เถย เล่ย หฮยียว.

3. หฒวัง เญี่ยน เฟียม ตวัง หย่าม เหฑีย เก๊วย,  ธีง เหฑ่ง เฟียม ตวัง หย่าม เหฑีย เญี่ยน.

4. ทิน ฮู่ง ฒิ่ว ฒิว หย่า ต้ง หฒอย,                   หย่าม กุ้น แฮ้ง โย่ว เถา หาย โฒว.

5. ทิน ฮู่ง หย่า อ๋อย เญี่ยน ปวัะ ไหฑ่,              หย่า ต้ง ซ้วด หว่า บั๋ว เฒียน ญิ่น.

6. หลาย ไหฑ่ ขวน เฟียม เฒียน เฑ่า เยี๊ยะ,      ทิน ฮู่ง เฌี่ยน เฮ้ย เถย เว่ย เฟียว.

7. ทิน ฮู่ง เฟียม ตวัง ต้อ เฌี่ยน เฮ้ย,                 หม่าน ไหฑ่ เขา เว่ย ตุ๊ คู้ เฟียว.

8. หว่า หย่าม เหฒียน,                                     โห์ เญี๊ยด ธีง ญิ่น ต๋อย ตุ๊ เฟียม.

 

ฑูง 7.

1. ทิน ฮู่ง เหฒย ตุ๊ เมี่ยน ม่าน หฒวัง,              ฑ่อย เสียน เยซู ตุ๊ คู้ เฟียว.

2. เหฒย ตุ๊ หม่าน ม่าน เหมียน ทิ่น เดี๊ย,                    ก๊อ เหฒย ทิน ฮู่ง น่ามโญ์ว โฒว.

3. อ๋อย ฒิ่ม หม่าน เมี่ยน ต้าย เสียน เฒี้ยว,       อ๋อย เหฌียว เญี่ยน ม่าน ฑ่อย คู้เฟียว.

4. หย่า อ๋อย เญี่ยน ม่าน ธีง เหฑ่ง โต้ว,            อี๋ ป้า เฟียม เจย มวั่ง ลิ์ว เอน.

5. ฟู่ สู ทิน ฮู่ง หฒอย ทิ่น เดี๊ย,                        ฒิว ฒิว เก๋ง ฝ่ง ตุ๊ แป้ง ออน.

 

ฑูง 8.

1. ต้ง ธอ เหม่ย แก้ง ตุ๊ ถีง โต์,                        เฝียว กั้น เฒี่ยน สีง หฒอย จ้า ตวัง.

2. หย่าม ฮิ้ว เหฒะ กั้น เสียน ต๋าย ฒุ์ย,             เฟี่ยว เฒี่ยน เก๋ง สิง ตุ๊ แป้ง ออน.

3. เจี่ยม นิน ตุ๊ ถีง ทิน ฮุ่ง โต์,                          เฝียว กั้น เฒี่ยน สิง หย่าม แป้ง ออน.

4. อ๋อย หฒุ เบ่ว ฮวาง จา เฒี่ยน สิง,                 ฑ่อย ฒิบ ทิ่น ฮู่ง ตุ๊ คู้ เฟียม.

5. เยซู เฟ้ย หฒอย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า,                เถย เญี่ยน เสี่ยว ฒุย์ เหฒีย ต้อ เซียม.

6. ซ่วย เญี่ยน เสย เคน ขูง ต้าย เสียน,              เสียน เขา เยซู ตุ๊ คู้ เซียม.

7. ป้าม เกน ไหฑ่ ฒี่ง อี๋ ตอ เยี๊ย,                      ต้าน ฟ้าน เฝียว ตุ๊ โต้ว ตวัง ธีง.

8. เยซู หย่าม เซี้ยน ธ่ง เม่ง โห่,                        แป้ง ฒิ่น ฒิ เญี่ยน เก๊าะ เฒย์ เฟียว.

9. หมวัะ กิ๊ด นิ่น เคน โหม่ง ฮู่ง กุ๊น,                ฟ้าน หลุ่น นิ่น ฒิ่ง แป่ง ถ่ง ม่อ.

10. เหว่ย เญี่ยน แซง ตุ๊ หลวัะ เหฒียบ ฝุย,       ฝุน ตุ๊ หฒ่าง เญี่ยน จั๊บ ฒ้าง ไบ้.

11. เตี้ยม เชี้ย กิ๋น ฒิ่น เหม่ย กิ๋น โห์,               หย่าม ฮิ้ว โห์ นิน หาย หย่าง เฟียว.

12. ม่าย เญี่ยน แซง ตุ๊ ฟ้า เหฒียบ ฝุย,             แหม่ง เฒีย์น ก๊วย เยียม เต่ย หญวัะ เฟียว.

13. เฝียว ธุน อ๋อย ก๊าน ต้ง ปู้ หญุด,                 หญุด เหลาะ ไฟ้ ทิน ก๊อย หย่าม วุ่ย.

14. ถีง โต์ หฒิ เญี่ยน ก๊าน เฑี้ยว เสียน,           อี๋ ตุ๊ ท่อ เป้ย ม่าน หม่าน เซียว.

 

ฑูง 9.

1. ทิน ฮูง เหฒย ทิน โย่ว เหฒย เต่ย,                เหฒย ธ้วด หม่าน ฮ่อง หฒัน เหมียน เฒียว.

2. โย่ว ม่าย หฒอย เสย หย่าม ฮิ้ว เฒี้ยว,           หย่าม ฮิ้ว ทิน ฮู่ง เหฒย หม่าน เญี่ยน.

3. เฟียว หฒุ จ้า เฒี่ยน ห่อย หฒุ เญี่ยน โค้ว,     ม่อ ม่อ ลิ่น หลิ่น ห่อย เญี่ยน เซียม.

4. เหม่ย ฮิ้ว ทิน ฮู่ง ม่าย กง ต๊ะ,                       ปุ่น ปิ๋ว เยซู เหฌียว เญี่ยน หม่าน.

5. เสย เจียม โต้ เล์ย ฒุ้น ต้าย โจ้ว,                   เยซู โต์ เล์ย เหมียน เฒี่ยว ตี้ง.

6. หาย ก๋อ เฒียน เฟียม ฑ่อย ต้าย เสียน,          เหม่ย โจ้ว ทิน ฮู่ง อ๋อย หฑวน ป้าม.

7. หฑวน เถา ป้าม เกน ปู๋ง เชี้ย เตี๊ยม,             ซิ่ว ลิ์ว ป้าม เกน โหม่ว เยี๊ยด เญี่ยน.

8. ปิ้น บั๋ว โฮย่ง กอ ฑ่อย ต้าย เสียน,               ทิน ฮู่ง โต้ เล์ย เหมียน เฒียว ตี้ง.

9. ฒิ่น ญ่าน ปวั้ง ธอง หย่าม เหมียน โต๊ว,       เสียน เฒี้ยว เยซู เหมียน โต๊ว ตวัง.

10. เจี้ยม เญี้ยด ไหฑ่ ฒี่ง หย่าม ฮนั้ง โจ่ว,       นิ่น นิน ก๊อย เหยี่ยน เล์ย ต้าย ลิ่น.

11. โหม่ว โจ๋ว เยี๊ยด ญิ่น เฒะ วั้ง หว่า,             ไฝ เฟียม ก๊อย เอ๋ย เสียน ทิน ฮู่ง.

12. กีง โซว ฒุ้น ต้าย โป้ว ทิน เดี๊ย,                 เยซู โต้ เล์ย บั๋ว เฒี่ยน ญิ่น.

13. ไฝ โจ๋ว หว่า ญิ่น ฒุ้น บั๋ว หฒวัง,               ฑ่อย เสียน เยซู ตุ๊ คู้ เฟียว.

14. หมั่ว กิ๊ด นิ่น เคน ฟ้าน เฒียว หลุ่น,           โหม่ว เญี้ยด เฟียม ตวัง เญี่ยน เฮ้ย เจย.

15. เสย เจียม ถีง หฒุ ทิน ฮู่ง โต์,                     ปุน เหฌี่ย เยซู เหฌียว หม่าน เญี่ยน.

16. หาย ก๋อ เฟียม ตวัง ม่าย เฑ่า เยี๊ยะ,             ต้าย เสียน เยซู ออน โต้ว เจย.

17. แซง หฒอย ยั่ง เกน เฌี่ยน โย่ว เปี๋ยน,        เฟ้ย เสย เยี้ยม ฒุ้น ออน เหลาะ โย่ว.

18. หย่าม หฒุ เฑ่า ฟ้าน ด๊อด เต่ย หญัวะ,        เยซู ฒิบ เจีย์ หฒอย ทิน ต้อง.

19. ญิ่น ว่วน ม่าย ตอ สู หย่าม เฒี๋ยน,              ขูง โจ๋ว อ๊ะ ญิ่น บั๋ว หฒวัง เญี่ยน.

 

ฑูง 10. เธง ทิน ฮู่ง.

1. หฒวัง เญี่ยน ฑ่อย เว่ย เธง หฒ่าง เตี๋ย,         เหว่ย หฒุ ทิน ฮูง หม่าน หมวด เจียน.

2. เหว่ย หฒุ ทิน ฮู่ง หม่าน หมวด เฒี้ยว,         เหฒย เหลียบ เชี่ยน ควน หม่าน หมวด ต้าย.

3. หฒวัง ฒิ่ว หย่า อ๋อย กว๋า เหฌียว เฒี้ยว,       เหฌียว เฒี้ยว เยซู เหฌียว หฒวัง เญี่ยน.

4. เหว่ย หฒุ เยซู หย่า ต้ง หฒอย,                     จั้ว ด้ง หม่าน ต่อย หย่าม เล่ย เฮยียว.

5. เญี่ยน ม่าน อ๋อย หฒุ ท่าย หฒ่าง เตี๋ย,          เหฌียว เฒี้ยว สิง ลี่ง ต้ง เยี๊ยด เฟียม.

6. หม่าน เญี่ยน เว่ย จวั่ง เยี๊ยด ก๋อ เฒี้ยว,                    เยี๊ยด ก๋อ ทิน ฮู่ง เฒียน เหฌียว เญี่ยน.

 

ฑูง 11. หฌาว จ้า เล์ย เญย เมี่ยน.

1. ม่าย เญี่ยน เสียน เฒี้ยว เหม่ย เยี๊ยด หย่าง,    โค้ว ปิ่น ซ้วด ญิ่น เยี๊ยด ยั่ง เฟียว.

2. กีง โซว หว่า ญิ่น ขูง วั้ง โค้ว,                      ต้าย วั้ง หฒวัง เญี่ยน ธะ เหลาะ จิว.

3. อ๋อย หฒุ ตั้ง ตั้ง ไฝ เฟียม เอ๋ย,                     จ้า เล์ย ฟิน แซง ต้าย วั้ง ญิ่น.

4. อี๋ ตุ๊ ต๋อย ฒิ่ง เว่ย ก้อ โย์ว,                           อี๋ ท่าย เล่ย ฝิง เฒ์ย เฒียน ญิ่น.

5. จ้า เล์ย ฒี่ เญี่ยน เม่ย เยี๊ยด ยั่ง   ,                   กอน ป้วน สู ต้าย หย่าม ต๋อย ญิ่น.

6. อี๋ หว่า ออน เฟี่ยม ฑ่อย จิว เอ๋ย,                  อี๋ ซ้วด แป้ง ออน ไฝ หม่าน แฮ้ง.

7. อ๋อย แธะ จิว ปาง เก๊าะ ปุน หฑาน,             โย่ว หว่า จิ่ว ป้า เสียน ธะ ญิ่น.

8. โย่ว ซ้วด เหม่ย แก้ง ตุ้น ยุ่น โต์,                  อ๋อย หฒุ เถย เญี่ยน เสียน เอ๋ย ฑ่อย.

9. ปิ่น ป้า หม่าน ฮ้อง ต้าย ฟัด ฝ่ง,                  เว่ย หม่าย เฒะ กั้น เคาะ เฒ์ย เฒี่ยน.

10. อ๋อย ฒิ่ม หฒวัง เญี่ยน เฟียว ห่อ โต์,          เค้า ว่วน หฒีง ฮิ้ว เฒ์ย เฒียน ญิ่น.

11. อี้ ปู๋ง เฟียม เจย ธะ เหลาะ ลิ์ว,                   หย่าม เฒ์ย เยซู โต้ เล์ย ญิ่น.

12. หย่าม เฒ์ย มิ่ว ตาน เหฒะ สู เอ๋ย,              ปิ่น เฒ์ย กีง โซว เอย เล์ย ญิ่น.

 

ฑูง 12 .หมั่ง ยู่ง เญย เมี่ยน. (โย-ฮัน 10)

1. มิ่ว ตาน เสย โฒ่ กีง โซว โกว้,                    โฒ่ ติ้ว ญิ่น โญ์ว เหฌี่ย โซว พิน.

2. ต้ง ธอ ม่าย คอย โกว๋ ยู่ง เฒี้ยว,                   ปู๋ง หฒั่ง เซี่ยน เลี่ยม คิ้ โฒ้ ยาง.

3. เฒี้ยว เญี่ยน ตั้ง หฒอย ม่วน ฒิ่น เซี้ยว,        หฒะ เญี่ยน หย่าม ตุ๊ เปียะ ม่วน ฒิ่น.

4. ม่าย เฒี้ยว เฑีย เว่ย หย่าม ตั้ง เฑี๋ย,               หย่าม เฑี๋ย เหี้ย เล่ย ช้วน หลุ่น ซีง.

5. เฒี้ยว เญี่ยน ฒิ่ว ฒิว เหยียน ต๋าย โหล่ว,       ปู๋ง หฒ่าง เซี่ยน ชุน คิ้ โธะ ยาง.

6. เฒี้ยว เญี่ยน ตุ๊ เปย ยู่ง เม่ง หฑั่ง,                  เต้ง ยู่ง เม่ง หฑั่ง ฯฒฯ ฑ่วย ต้าย.

7. ยู่ง เญ่ย เฒียะ ตุ๊ เฒี้ยว เญี่ยน เฉีย,                ถีง ซิง ฮิ้ว เอ๋ย ฯฒฯ ฑ่วย แฮ้ง.

8. เฒี้ยว เญี่ยน แฮ้ง ฒิ่น ฯฒฯ แฮ้ง โห์,            อ๋อย แฮ้ง หาย โหล่ว หย่า ฑ่วย โย่ว.

9. แปะ เญี่ยน ต้าย วั้ง หย่าม ฑ่วย โชว,           ขูง ป๋าว หฒ่าง เซน หย่าม กิ๋น เซียน.

10. เยซู เก๊าะ เฒย์ โกว์ ยู่ง เฒี้ยว,                     ซ่วย แฮ้ง เหยียน โหล่ว หาย ปิน โย่ว.

11. ว่วน ว้น โก๋ว เว่ย หฮย่าง ชุน ปิ้ว,              ฑ่วย แฮ้ง ม่าย คิ้ หย่าม ม่าย ทาม.

12. เฒี้ยว เญี่ยน แฮ้ง ฒิ่น หฒวัง แฮ้ง โห์         อ๋อย หฒุ ฑ่วย แฮ้ง เยี๊ยด โหล่ว โย่ว.

13. เยซู ฮิ้ว ตุ๊ ยิ่น หฮยง เอ๋ย,                           ฮนั้ง หาย เฟียว เว่ย หฒีง ตุ๊ ทาม.

14. เยี๊ยด หฒวัง ถีง ว่วน ฑ่อย เสียน เอ๋ย,         ว่วน ว้น เขา เว่ย เหฌียว เฒี้ยว เอน.

15. เฮี่ย เล่ย อ๋อย ห่อย ยู่ง เญ่ย แหม่ง,              เฒี้ยว เญี่ยน โก๋ว หฒีง เหม่ย เบว ฮวาง.

16. เหฒีย หฑั่ง เซี้ย แหม่ง โหฒว เหฌียว เฒี้ยว,เสีย ธ้วด ยู่ง เญ่ย ทิน เดี๊ย เฟียว.

17. ฑ่อย เสียน ญิ่น ว่วน เขา เหฌียว เฒี้ยว,      หธีง ฮิ้ว เยซู เฒี่ยน เหฌียว เอน.

18. เยซู หฒัน เหลาะ เหฒียบ หฑั่ง จ๋า,            เสีย ธ้วด เมี่ยน ม่าน เสย หฒ่าง เว่ย.

19. เหว่ย เหฒีย์น เหฒียว เอน เญี่ยน มวั่ง ลิ้ว,  หย่าม เสียน เยซู โหฒว เหฒียว เอน.

20. ตุ๊ ฮิ้ว ฒี้ เญี่ยน ฑ่อย เขา ว้น,                      ฑ่อย เว่ย ฒิ่น กิ๋น โต่ว ญิ่น ฒาง.

 

ฑูง 13.

1. ทิน เดี๊ย เคาะ ม่าย เฒี่ยน ตอ หฒวัง,            ปิ่น เฒ์ย จ้า เฒี่ยน วั่ง หฒวัง เฟียว.

2. เสย หฒ่าง ขูง ม่าย ทิน ฮู่ง เฒี้ยว,                 ฟาม เม่ง เยี๊ยด ก๋อ เฒ์ย เฒียน ญิ่น.

3. หฒ่าง เตี๋ย หย่า เว่ย เยซู เฒี้ยว,                     ทิน ฮู่ง เคาะ เฒ์ย สิง ลี่ง เซียน.

4. ทิน ฮู่ง เยซู เยี๊ยด หย่าง ต่าย,                        เคาะ เฒ์ย สิง ลี่ง เยี๊ยด ก๋อ เม่ง.

5. ทิน ฮู่ง ฝุน เหวย ทิน เดี๊ย เฒี้ยว,                  เว่ย โก เว่ย ต่าย หม่าน ฮ่อง เฒี่ยน.

6. ธ่อ ฒิ่น เหม่ย แก้ง ม่าย ห่าย หย่าง,              ทิน ฮู่ง หฒอย เสย ฒ่ง ตุ่น ยุ่น.

7. ทิน ฮู่ง ค่อย ทิน เหฒย เหลียบ เต่ย,             เหฒย ธ้วด หม่าน ม่าน น่าม โญ์ว โฒว.

8. เฒียน เฒี่ยน อ๋อย เญี่ยน ต้าย ปวัะ ไหฑ่,      อ๋อย เญี่ยน ปวัะ ไหฑ่ เฟียว กง เม่ง.

9. เว่ย เฒีย์น เญี่ยน ม่าน หย่าม ถีง หว่า,           หย่าม เสียน ทิน ฮู่ง เล่ย หวิน โก.

10. เว่ย หม่อ ทิน เจียน หย่าม กว๋า เถา,            เก๊าะ เญี่ยน หฒะ เอ๋ย หย่าม เปย เม่ง.

11. หธีง ต้าย เหม่ย เฒียะ ทิ่น เจียน เฒี้ยว,       หฒวัง เญี่ยน ม่าย ฒุ์ย ถาย ตอ เซียม.

12. เฟียม ตวัง เฟย ฟั้ง เฝียว เฒี่ยน สิง,            มิ่ว ฝัง ป๋าย เว่ย จา ฒุ์ย ทิม.

13. เญี่ยน ม่าน ตั้ง เหฑี๋ย เฒี่ยน เกว๋ย หลุ่น,     เฒี่ยน เฟย เฌี่ยน เฮ้ย ฯฒฯ ต้าย ม่อ.

14. เฟียม ตวัง ฟั้ง อ๋อย หฮยียว ม่อ เกว๊ย,         เฉียม แฒะ เว่ย โญ่ว ป๋าย เกว๋ย เฒี่ยน.

15. ทิน ฮู่ง เคาะ เฒ์ย เหม่ย เบย หฒวัง,           เฟียม ตวัง กว๋า ว้น หฒวัง ฒิ่ว เญี่ยน.

16. ฟั้ง หฒุ เหฒีย ตอ ค่อ เลี่ยน เฒีย์น,            หธีง พ้าย เยซู หฒวัะ จ๋า กวย.

17. เหธะ ป้า แม่ง ตวัง ต้าย หฒวัะ จ๋า,             หธีง ตุ๊ เล่ย ฆอย เฒี่ยน เกว๊ย ม่อ.

18. เยซู เคาะ เฒ์ย ทิน ฮู่ง แหม่ง,                     จ๋าย เจี๋ย ฒิ่น ฒ้อย หฮยุด ปู้ เจียม

19. แหม่ง ตวัง ฝุน เว่ย ไต้ เยี๊ยด โห่,               หธีง ต้าย หฒวัะ ตุ๊ หฒวัง เญี่ยน ม่าน.

20. ทิน ฮู่ง อ๋อย เญี่ยน ก๊อย เฟียม หฑวน,       หฮยียว ฒุ์ย เบ่ว ฮวาง ฒิบ เยซู.

21. อ๋อย ป้า เยซู ต้าย กุ๊น โต้ว,                        หม่าน ไหฑ่ เขา เว่ย เหฌียว เฒี้ยว เอน.

22. ทิน ฮู่ง หย่า อ๋อย เยซู เฒี้ยว,                      กุ๊น หฒีง หม่าน ม่าน เฟี่ยม เอ๋ย เฟียว.

23. เยซู อ๋อย ป้า เซียง เฒี่ยง แหม่ง,                 อ๋อย เถย ฒิ่ว ตวัง เว่ย คู้ เญี่ยน.

 

ฑูง 14. ลู-กา 2:14

1. หฒวัง ปิ้ว อ๋อย เก๋ง ทิน ฮู่ง เฒี้ยว,                ปิ่น เฒย หฒอย โก เยี๊ยด ก๋อ เฒี่ยน.

2. อ๋อย ปุน ทิน เดี๊ย เญี่ยน ตอ หฒวัง,              ต้ง เฒียน เฌี่ยน เฮ้ย ตุ๊ แป้ง ออน.

 

ฑูง 15. ลูกา 2:14

1. เว่ย เญี่ยน อ๋อย เธง ทิน เยี่ย สีง,                   โก เจี๋ย เยี๊ยด หฑั่ง เฒี้ยว หฒ่าง ฟิน.

2. ทิ่น เดี๊ย ป้าม เญี่ยน อ๋อย หฑิบ ว้น,             เฒี้ยว หฒ่าง เหธย เอน ตุ๊ คู้ เฟียว.

 

ฑูง 16. มา-ทาย 6:9-13

1. หฒวัง เญี่ยน เว่ย จวั่ง ทิ่น ต้อง เตี๋ย,             เฝย ตุ๊ หฒวัง ท่าย ธีง เหฑ่ง เม่ง.

2. เฝย ตุ๊ ทิน ฮู่ง ทิ่น เดี๊ย เถา,                          เหธย เฒี่ยง ทิ่น เดี๊ย ฮนั้ง ทิน ต้อง.

3. หฒวัง ฒิ่ว เจี่ยม เญี๊ยด ม่าย ไช้ โหย่ง,          หฒวัง เญี่ยน ม่าย คี้ หย่า ม่าย ทาม.

4. ฟ่าง โท้ ทิน ฮู่ง เหฒียว ฒุ์ย หนิบ,               เสีย ธ้วด หฒวัง เญี่ยน หธะ โป่ว ญิ่น.

5. อี๋ ป้า หฒวัง เญี่ยน ปวั้ง ฮยวัง ไหฑ่,            ขวน โต้ว ไหฑ่ ฒี่ง น่าน ตี้ ตอง.

6. หย่า โท้ เหฒียว เญี่ยน เล่ย ฮยวัง เอ๊าะ,        เหว่ย เฒีย์น ม่าย เม่ง เล่ย เอ๊าะ ฮยวัง.

7. ฮู่ง หลี่ง หย่า ม่าย ปอง ต่าย เหละ,               ฌัง หล่าง หย่า ม่าย เหยียด ลิ์ว ฌัง.

 

ฑูง 17. หล่าว ย่าง 4:11

1. หฒวัง ฮย่ง เว่ย จวั่ง ทิน ฮู่ง เฒี้ยว,               ทิน ฮู่ง เว่ย เฒี้ยว เหฒย เญี่ยน ม่าน.

2. ทิ่น ฮูง ผุย ตุ๊ เญี่ยน ท่าย ฝุย,                        หย่า ม่าย ฌัง หล่าง หย่า ม่าย หลี่ง.

3. ทิน ฮู่ง เหฒย ธ้วด ธิ่น แป๊ะ ยั่ง,                   เหฒย ธ้วด ป้าม เกน หม่าน หมวด ต้าย.

4. เหฒย ธ้วด หม่าน ฮ่อง แซ้ง หฒอย เต่ย,      ทิน ฮู่ง หฒะ เอ๋ย เหฒย ฑ่อย ยุ่น.

 

ฑูง 18. หลาว กุงว์า.

1. โอ้ เอ๋ย,                                            กุงว์า อ๋อย มฌ่อม ฆ่ง ก้าน ฌ่อม.

2. ทิ่น ฮู่ง เปว เจี้ยน กุงว์ว เปว๋ย,                      ม่าย เฒี้ยว เยซู โก๋ว เถา ต้าว.

 

ฑูง 19.

1. ทิ่น ฮู่ง ม่าย กอน หธีง ม่าย ป้วน,                หย่าม เฒ์ย จ์า ญิ่น ฒุ้น บั๋ว เญี่ยน.

2. ปิ้น บั๋ว หฒวัง เญี่ยน ไฝ หม่าน หฑะ,         ม่าย เญี๊ยด เธาะ ฮ่อ ตุ๊ คู้ เฟียว.

 

ฑูง 20.

1. มิ่ว ตาน อ๋อย ปิ้น เยี๊ยด ฑั่ง เอ๋ย,                  ธ้วด บั๋ว ยิ่น ฮยง เยี๊ยด หฒวัง เญี่ยน.

2. ทิ่น ฌัง เฑี้ยว คี้ ฯฒฯ เต๋า เก๋า,                     ต้อ เหฒี่ย ทิ่น ฮูง เยี๊ยด เหยี๋ย ออน.

3. หาย ฒ่วย เต๋า เก๋า ฯฒฯ ธ้วด บั๋ว,                 หาย ไหฑ่ เซียน โท้ บั๋ว เฒี้ยว เญี่ยน.

4. อ๋อย โจ้ว ทิน ฮู่ง ว้น โก๋ว หฒวัง,                 ปิน ปิ๋ว แป้ง ออน เหมียน โต้ว ตวัง.

5. หย่า อ๋อย หมวัง เญี่ยน ธีง เหฑ่ง โต้ว,          โตว ฒุ์ย เล่ย เซียน ตุ๊ คู้ เฟียว.  

6. ตุ๊ ลิ์ว แป้ง ออน อ๋อย ต้อ เหฒี่ย,                  หธีง ตุ๊ สิง ลี่ง ออน โต้ว ตวัง.

7. สิง ลี่ง เคาะ เฒ์ย ทิน ฮู่ง เฒี้ยว,                              สิง ลี่ง เหยี๋ยน โหล่ว เฒ์ย เฒียน ญิ่น.

8. หฒอย เหลาะ หาย ปิน หย่า ต้ง หฒอย,       หฒอย เหลาะ ธุ่น ต้าว เยี๊ยด หยั่ง เฟียว.

9. เปยี๋ยน เซน เปยี๋ยน โหล่ว หย่า ต้ง หฒอย,   สิง ลี่ง หฒิว โก๋ว หย่าม เล่ย ตวัง.

10. อ๋อย โจว เสียน ฟีม หย่า เหธย ป้า,             เฒ่ย เฒ่ย เต๋า เก่า ฯฒฯ อ้อน เฟียม.

11. ฒิ่ว ฒิว อ๋อย หฒุ ฮนั้ง น่อ สู,                     ฯฒฯ ตุ๊ แป้ง ออน เมีย์น โต้ว ตวัง.

12. ถีง หฒุ ต้อ เฑ่า ฯฒฯ เต๋า เก๋า,                   หาย เฑ่า ขวน โต้ว บั๋ว ทิน ฮู่ง.

13. ฯฒฯ ตุ๊ เฌี่ยน โย่ว หฒอย เสย หฒ่าง,        เฟียม ตวัง ออน เหลาะ เจี๋ย ตั้ง เธียว.

14. ฒุ์ย เหม่ย เล่ย เซียน หย่าม เฌี่ยน เฮ้ย,        ฒิ่ว ฒิว ญิ่น หล่วย เหลาะ ซ่อง เลี่ยว.

15. ม่าย เฒย ม่าย หน่าน ตอ ขวน โต้ว,           อ่อย โจ้ว เอน เหธย ฯฒฯ ออน เฟียม.

16. ปวั้ง หฒุ ไหฑ่ ฒี่ง ต้าย ขวน โต้ว,             เต๋า เก๋า ซีง ญิ่น ทง เถา ทิน.

17. ทิน ฮู่ง ตุ๊ เปย เหว่ย หาย ไหฑ่,                  เยี๊ยด เฒ่ย ฮวา หฑาน โต้ว เฌี่ยน โย่ว.

 

ฑูง 21.

1. ถิ เม่ง สู ปิ้น หญุด ฟิน ฝ่ง,                          ฑ่อย จา ก๊อย เอ๋ย เสียน เฒียน ญิ่น.

2. หาย หง๋อ ก๋อย เฟียม ฒิบ แล์ง เสียน,           ทิ่น เอย เหธย ฟุ ตุ๊ ตั้ง แซง.

3. อิ้น โย่ว ฮ่อน ตาน สิน ธ้วด เญี๊ยะ,              เหว่ย โหฒว เยซู น่าม โญ์ว ยาง.

4. เยซู บั๋ว เม่ง เสียน ลิ์ว เอ๋ย,                                     อ๋อย หฒุ ธ้วด แฮ้ง บั๋ว หฒวัง ฮยาง.

5. โต้ เล์ย พิ่ว แฮ้ง หย่าม วั้ง หฒวัง,                ม่าย โก้ว ม่าย เจียม หธีง หฒุ ฒุ้น.

6. บั๋ว หฒวัง ฒ่อง หฒีง ก๊อย เฟียม เฝียว,        ต่าย ฟิ้ว ตี่ง เยี่ยน ตุ๊ เหฌียว เอน.

7. อี๋ ตุ๊ ทุ่ย ฒี่ง หย่าม แล์ง เสียน,                      หญุด เฒ้ย เถา ปิน ก๊อย หย่าม วุ่ย.

8. กี้ง ทิน อ๋อม ม่าย ธิน ฑั่ง หน่าน,                 เยี๊ยด เฒ้ย เหฌี่ย มี่ง หย่าม เปย ทิน.

9. โต์ เล์ย เถา ฮยาง ไฝ เอ๋ย ถีง,                       ม่าน หม่าน หฒอย ฒิ่ว ไฝ เอ๋ย ธ่อง.

10. อ่ง เยี่ย ถาย เฒี้ยว เหม่ย ฟาง กิ๋น,               เสย เจียม น่าม โญ์ว หธีง ฟ่าง ปวั้ง.

11. หาย เญี่ยน อ๋อย ฒิบ ตุ่น ยุ่น เอี๋ยน,            หฒุ เขา เยซู เหฒียบ หฑั่ง จิ่ว.

12. เหฒียบ หฑั่ง จ๋า จิ่ว เถา ทิ่น กวั๊ะ,              หม่าน ฝิว ตั้ง แซง หย่าม โล์ นิน.

13. กีง โซว ปิ๋ว เม่ง บั๋ว หฒวัง ฟั้ง,                  เยซู เซี๊ย แหม่ง หฒวัะ เญี่ยน ม่าน.

14. หฒอย เหลาะ ฒุ์ย จาย โหม่ว เญี่ยน เหฌียว,ขูง ตุ๊ เยซู ต้าย เหฌียว เอน.

15. หฒ่าง ยุ่น เยี๊ยด พิ้น ทิ่น เจียน เฒี้ยว,          ปิ่น เฒ์ย ทิน ฮู่ง เฒี้ยว เยซู.

16. ทิน เหฌี่ย ป้าม เกน เหฒีย เหฒียบ แซ้ง,    เญี่ยน เญี่ยน ตุ๊ ถีง หย่า มวั่ง เอน.

 

ฑูง 22.

1. ต้อ เหฒี่ย เฒียน ต้อ เหฒี่ย,                          เหว่ย เฒี้ยว หญุด เฟย สาย โต้ว ตวัง.

2. หญุด ปู้ สาย เฟียม หธีง ตุ๊ เหฌียว,              ว่วน หย่า ตุ๊ แซง เหว่ย เฒี้ยว เอน.

3. เยซู เถง มิ่ว หธีง ตุ๊ เหฌียว,                         อ๋อย หฒิ่น ธ้วด แฮ้ง โหฒว เฒี้ยว กง.

4. ทิน ฮู่ง เหธย ฟุ ตั้ง เลี่ยว กว๋า,                      เหว่ย เญี่ยน อ๋อย กว๋า จั้ว เลี่ยว ฒุ้น.

 

ฑูง 23. โย-ฮัน 15:17

1. ปิ้ว ตาน เป้ย ฮนั้ง เฒียน ด้าง หย่าง,             ทิน ฮู่ง ปิ่น เฒ์ย โก๋ว วิ่น เญี่ยน.

2. หย่อ ว่าน หาย หธา เหม่ย ฮิด ไฒ้,               เอ๋ย โจ่ว เหฌี่ย โต ฒ้าม ตุ๋น เฮยียว.

3. หาย ติ้ว ฆ้อย ควา หวุ่ย กิ๊ด ไฒ้,                   ต้า ม์วน ไฝ ปวน เก๊าะ โหฒ่ง ตอ.

4. โต้ เล์ย หฌาว เญี่ยน ฮนั้ง ต้า เมว์ย,             ฮนั้ง ต้า ปู้ เท้า หธุ๋น เมว์ย โตวง.

5. หาย หิ่น หฒวัะ มิ่ว ต้าย ฟาง เหฑ่น,            มิ่ว หย่า เหฑ่น ญิ่น หญวัะ หฒวัง ยาง.

6. หย่อ ว่าน หาย เญี่ยน เซี้ยน ลิ์ว หิ๋น,             ก๋วย เหม่ย ฆ้อย ควา เก๊าะ เหม่ย ยุ่น.

7. ธ้วด ลิ์ว เหม่ย เฒี่ยง โจ่ว กอน ป้วน,            หย่าม หวุ่ย ฆ้อย ควา เก๊าะ หย่าม ฑ่อย.

8. มิ่ว ตาน เปย ฮนั้ง ด้าง กอน ป้วน,               หฒวัง เญี่ยน เว่ย หธุ๋น ปิ้ว เว่ย ญ่าง.

9. กว๋า มิ๋ว ฮ๋อย ฮนั๋ง ด้าง เหฑ่น โหฒ่ว,           ฆ้อย ควา กิ๊ด ไฒ้ หฒีง ตุ้น ยุ่น.

10. หย่อ ว่าน หฒวัง เฒี้ย เหม่ย เขา หิ๋น,          อ๋อย เฝียว หาย ฑั้ง เฝียว เหม่ย ยุ่น.

11. เญี่ยน เญี่ยน ตุ๊ ฮิ้ว เหฒะ เปะ หิ๋น,             ด่ง ยี่ ด้าง หธุ๋น ตุ๋น ก้อน ญ่วน.

12.ธี้ โตว หธุ๋น ด้าง เธีย กั๊บ ฒุ้น,                    ปู๋ง เชี้ย ลิ่น ลิ่น ฮว๋า เป๋น วิ.

13. หฒวัง เฒียะ หฒวัะ มิ่ว ฑ่อย เฒี่ยง คิ้,        ไฝ มิ่ว โต้ เล์ย ฒิบ ออน เฟียม.

14. เหม่ย กุ๊น ด้าว ทิน โจ้ว หาย โต์,                ทิ่น เยี่ย ฯฒฯ เหธย หฑวน พุ่ย เฒ่ย.

15. เหญี่ย เญี่ยน กิ๋น ก๋วย ตอ กิ๊ด ไฒ้,              ก้อ ก๋อ ซิง เม่ง ทิน หฒ่าง เยี่ย.

16. เถย หฌาว หฒวัง เญี่ยน ท่าย เหญี่ยม เฒี้ยว,เหญี่ยม เว่ย เถย ปิ้ว โหฒว ไซ น่าม.

17. เฒี้ยว กว๋า หฒวัง ยาง โหม่ว หยั่ง เป้ย,       เป้ย ฮนั้ง ทิ่น เยี่ย กว๋า ปิ้ว ตาน.

18. หฒวัง ป้า ปิ้ว ตาน กว๋า เลี่ยว เฉียว,           เหฒ่ย ฒุ้น เยี่ย ญิ่น เยี่ย กว๋า โจ้ว.

19. หฒวัง เฒียะ ฒุ้น โฒ่ง มิ่ว ญิ่น โญ์ว,         ปิ้ว ตาน เยี๊ยด หยั่ง กว๋า ฑ่อย โจ้ว.

20. อ๋อย เหธย หฒวัง เญี่ยน ตุ๊ เฌี่ยน เฮ้ย,        เญี่ยน เญี่ยน หธีง เฒ์ย ตุ๊ เฌี่ยน โย่ว.

21. ปิ๋น บั๋ว หฒวัง ยาง ฮนั้ง น่อ เฝียว,             ล่าน อ๋อย กว๋า ล่าน โธว เจี๋ย โธว.

22. ล่าน ปิ๋ง กว๋า ล่าน ฝิว เจี๋ย ฝิว,                    ฮนั๋ง หิ๋น กว๋า เว่ย หฒวัง เฒียะ โจ้ว.

23. โหม่ว เญี่ยน ฟั้ง เฟย ก้อ โย์ว หิ๋น,             น่าน เป้ย เยี๊ยด เญี่ยน ฟั้ง เจี๋ย ฒิ่น.

24. น่าน เป้ย ฒิ่น ธอ เยียด ก๋อ หิ๋น,                 ฟั้ง หฒวัง เหฒ่ย กั้น เซี้ย แหม่ง เญี่ยน.

25. หย่อ ว่าน ฒุ้น โธะ มิ่ว ญิ่น โญ์ว,               เอ๋ย โจ่ว เป๋น มิ่ว ก้อ โย์ว ยาง.

26. หย่าม เหญี่ยม โหฒว มิ่ว ปอง เซี้ยว เจี้ยม, โหฒว โน่ว หย่าม ฮิ้ว เฒี้ยว เญี่ยน เฟียม.

27. เสย เจียม เหญี่ยม เว่ย เธียน หมั๋ว ต่อย,      หาย หยั่ง ทิ่น เยี่ย ปิ้น บั๋ว ตาน.

28. ฯฒฯ ป้า ฒุ้น ยั่ง บั๋ว หฒวัง ลิ์ว,                 หฒวัง เหม่ย เสียน ตาน ตาน เสียน เม่ย.

29. เหธย ป้า ฝ่ง เว่ย กิ๊ด เก๊าะ ไฒ้,                   เก๊าะ ไฒ้ ด่ง ยี่ หญุด หยั่ง ยุ่น.

30. เหม่ย กุ๊น ด้าว ทิน โจ้ว หาย หยั่ง,              ต้าน ฟ้าน อ๋อย เต้ง ปิ้ว เม่ง ซีง.

31. ต้าน ฟ้าน เต้ง คิ้ ปิ้ว เม่ง หฑั่ง,                  ทิน ฯฒฯ เหธย เว่ย เกว ป้า โจ้ว.

32. ที่ เม่ง ปิ้น บั๋ว เญี่ยน ตอ หฒวัง,                ล่าน อ๋อย กว๋า ล่าน ต้าง โจ้ว โธว.

 

ฑูง 24. โย-ฮัน 15:1-2

1. ทิน เยี่ย หฒอย โก ขาน ยุ่น เฒี้ยว,               ตาน เฒ์ย โป โท่ ป้วน หฒ่าง ล่วง.

2. หย่อ ว่าน หาย เฒย เหม่ย กิ๊ด ไฒ้,                เฒี้ยว หฒ่าง คอย โต ฒ้าม ตุ๋น ติว.

3. หาย ติ้ว ควา เฒย หวุ่ย กิ๊ด ไฒ้,                              เฒี้ยว เฒ์ย เหลียบ เฟียม ต้า เมว์ย เฒย.

4. โต้ โหฒ่ว ควา เฒย เฒี่ยง เก๊าะ ไฒ้,             ฮนั้ง ต้า เล่ย ล่วง ควา เหม์ย เฒย.

5. มิ่ว ต้าย หฌาว โซว โต้ เล์ย โหล่ว,              ต๋อง ฮนั้ง โต้ เฒย ฒ้าม เหลาะ เล่ย.

6. หย่อ เฒ์ย หาย เญี่ยน ฟ้าง จิว เอ๋ย,                ตาน เฒ์ย เลี่ยว เฟียม กว๋า โหฒ่ว โจ้ว.

 

ฑูง 25. ฑูง ป๋าว.

1. เหลี่ยว ฟาม เธ่ว ว่วน เสย หม่วน เจี้ยม,        หม่วน เจี้ยม หาย เญี่ยน เจี๋ย โหล่ว เต้า.

2. หม่วน เจี้ยม หาย เญี่ยน เจี๋ย โหล่ว เมว์ย,     ค่อย ต้าย ปิ้น บั๋ว หฒวัง คว้า ยาง.

3. เหลี่ยว ฟาม เธ่ว ว่วน หย่าม ไซ้ หม่วน,       ฯฒฯ เฒ์ย เยซู ฒุ้น โต่ว ไซ. (หฑวน)

4. ปิ้น บั๋ว หฒวัง ควา ฑ่อย ต้ง เอ๋ย,                 ฑ่อย จวั่ง เยซู โต้ เล์ย เฟียว. (หฑวน)

 

ฑูง 26.

1. ต้อ เหฒี่ย เฒี้ยว,                                          ต้อ เหฒี่ย เฒี้ยว เอน ตุ๊ คู้ เฟียว.

2. ปิ้น บั๋ว หฒวัง เญี่ยน ฑ่อย ก๊อย เอ๋ย,            ฑ่อย จา ก๊อย เอ๋ย เสียน ทิน ฮู่ง.

3. เหว่ย หฒุ เยซู หย่าม วั้ง หฒวัง,                   ม่าย โค้ว ม่าย เจียม หธีง หฒุ ฒุ้น.

4. บั๋ว หฒวัง ธ่อง ฒี่ง ก๊อย เฟียม เฟียว,           ม่าย เญี๊ยด เธาะ ฮ่อ ตุ๊ เหฌียว เอน.

5. ม่อ เกว๊ย ห่อย เญี่ยน เหฒีย ตอ โค้ว,            ฒุ้น ตี๋ง เฟียม เจย เขา เยซู.

6. อี๊ ตู๋ง ทุ่ย ฒี่ง หย่าม แล์ง เสียน,                              หญุด เฒ้ย เถา ปิน ก๊อย หย่าม วุ่ย.

 

ฑูง 27.

1. เล่ย ลิ์ว ฒุ์ย จาย ต้อ เหฒี่ย เฒี้ยว,                 หญุ่ด ซุ้ย เหลี่ยว ต้าย สาย ลิ์ว เฟียม.

2. เยซู เถย มิ่ว ตุ๊ เฌี่ยน เฮ้ย,                             หลัวะ โหล่ว กง โปว เยีย์น ต๋าย เฟียว.

3. พาน พวัะ เหญ่ย ญ่าง หฒอย เหฒี่ย เฒี้ยว,   เฟี่ยม เจย สาย เหฑ่ง ตุ๊ เฌี่ยน โย่ว.

ฑูง 28.

1. เหฌียว เฒี้ยว หย่าม ม่าย เยี๊ยด ปวน ฒุ์ย,      เถย เญี่ยน เสี่ยว ฒุ์ย เหฒีย ตอ โยว.

2. หญุ่น ธ่ง ตีง เฟ้ย เหฒียบ หฑั่ง จ๋า,              ถุย เหฌี่ย โฒ้ว โม่ว อ้อน ฒ์าง เซียน.

3. เฟ้ย กวย อ้อน หฒ่าง โฒ้ว โม่ว หน่อย,       ต้า ป่าย หย่าม เฟย ม่อ เก๊วย ฒิ่ว.

4. ต้า ป่าย หย่าม เฟย ม่อ เก๊วย โหล่ว,             ฟาม เญี๊ยด หวุ่ย ย่าง หฑวน โจ่ว เฒ่ย.

 

ฑูง 29.

1. หอบ ต้ง จั้ว เหยี๋ยน เหม่ย เว่ย ตี่ง,                เยี้ยม ย่าง ก่ง เจ้ย เหม่ย เว่ย เฒียน.

2. ฑ่อย จา เซี้ยว ฒิบ ทิ่น เยี่ย เยี๋ยน,                 หฒีง ฝุน ทิน ต้อง หน่อย เล์ย ยาง.

 

ฑูง 30.

1. ทิน ฮู่ง เหฒย ทิน โย่ว เหฒย เต่ย,                เหฒย ตุ๊ เญี่ยน ม่าน หฒอย เมีย์น เฒียว.

2. เหม่ย แก้ง เหฒย ทิน ฒ่ง ม่าน เฒี้ยว,           หย่าม แก้ง เหฒย เต่ย ฝุน ฑ่อย ยุ่น.

3. ทิน ฮู่ง ฒ่ง หฒอย ทิน ต้อง หน่อย,             ตุ๊ กิ๋น ป้าม เกน เฒียว หลุ่น เฒียว.

4. เก๊าะ เญี่ยน เซียน ตวัง ต๋าย ม่าย ฒุ์ย,            หย่าม ตุ๊ เล่ย ซิน เสย หย่าม ออน.

5. ทิน ฮู่ง ฯฒฯ พ้าย เยซู เหฌี่ย,                      เถย เญี่ยน เสี่ยว ฒุ์ย หม่าน ฑั่ง เซียม.

6. เยซู โหม่ว ฒุ์ย เถย ฒุ์ย เฟ้ย,                        หย่าม ม่าย เสย หฒ่าง ด่ง น่อ เซียม.

7. เสย เจียม เญี่ยน เญี่ยน เคาะ เฒ์ย เสียน,       หย่าม เฒ์ย จ้า ญิ่น วั้ง หฒวัง เฟียม.

8. เสียน เอ๋ย ฒี่ เญี่ยน เคาะ เฌี่ยน เฮ้ย,             เหม่ย เสียน เหฒ่ย กั้น เฑ่า เยี๊ยะ โยว.

9. เยซู ปิ่น เฒ์ย เฟียม จั้ง ฌั้ด,                          ซ่วย เญี่ยน ต้าย เสียน ตุ๊ แป้ง ออน.

10. โต้ เล์ย ฒุ้น ต้าย หย่าม เซี้ยน จ๋า,               ฟุ ก๊วย แปง จวั้ง เยี๊ยด หยั่ง เฟียว.

11. หาย เญี่ยน เซียว ตุ๊ ตุ่น ยุ่น โต้ว,                แหม่ง เฒีย์น ฒี้ เฒ่ย หฒั่ง เหลี่ยว เฟียว.

12. หย่าม ฮิ่ว ปิ่น ขัน เหฒ่ย เซียน หฒั่ง,         โจ่ว เอ๋ย ผอ หล่าน ก๊อย เซี่ยน เอย.

13. หย่าม เฒ์ย ทิน ฮู่ง ก๊อย หย่าม หฑวน,       เคาะ เฒ์ย ทิน ฮู่ง ก๊อย ตุ๊ ยุ่น.

14. อี๋ โต้ มวั่ง เฟียม ทิน ฮู่ง โต์,                      หย่าม ม่าย โห์ เญี๊ยด หม่าน ต้าย เฟียว.

15. เจี่ยม นิน ถีง โต์ เจี่ยม นิน เสียน,               อี๋ ทุย หฒะ เอ๋ย ขวน กั้น เฟียม.

16. เหว่ย เญี่ยน เสย เกน โหม่ว กอน ป้วน,     เป้ย ฮนั้ง กู้ ปิ่ว ซุ้ย หมิ่น เบี้ยว.

17. เยี๊ยด ทาน เบี้ยว เจี๋ย เหญี่ย ทาน ซุ้ย,                    ซ่วย ซุ้ย ถอง เลี่ยว ทาน เจี๋ย ทาน.

18. ถอง เฒี๊ยบ หาย เฒียว หฒั่ง หาย โท้ว,       หย่าม ม่าย กอน ป้วน ซุ้ย ทุ่ย โย่ว.

19. เสย เจียม เญี่ยน เญี่ยน ตุ๊ ถีง โต์,                อี๋ ตุ๊ ทุ่ย ฒี่ง โต้ เล์ย เซียม.

 

อี๋ เฟียว หย่าม ถีง เยี่ย ญ่าง หว่า,                      ฒิว ฒิว ต้า วั้ง เจี๋ย นิน เฒ้ย.

แฮ้ง ส่วน ฒี้ เญี่ยน ตัง-แซง แหม่ง,                  ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ หม่าน ธิน-ธิน.

ทิน ฮู่ง เหธย ฟุ ฆอย ควา ไฒ้,                         ก๋อ ก๋อ ธง เม่ง เลี่ยน หลี ควา.

ฆอย ควา กิ๊ด ไฒ้ เหมียน วิน โอ๊ะ,                  ฒิ่น ฒ้อย เหมียน โขว หฒัน จา-ต้อง.

ทิน เหธย ฟุ,                                                   ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ เหลี่ยง โฟ่ว ไธ.

เซียน ไช้ ญ่าน ฒิ่น โฮ์ เหธย ฟุ,                       ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ เฒี้ยว จา-เญี่ยน.

ต้อ เหฒี่ย เจี้ยม,                                              ต้อ เหฒี่ย หฒวัง เธียน ฝูง จ๋า แฮ้ง.

ต้อ เหฒี่ย หฒวัง เธียน ฝูง จ๋า เถา,                    ฝูง ต้อ ควา-ยาง เถา โอ๊ะ วิ่น.

ล่าว หลวัะ ธีง-จา ฝูง เธียน เถา,                       ขูง-ฒ้าน ธีง-ฒ่า ตาบ เหฒี่ย เอน.

โญว์ ควา จ๋า เฉียว เญี่ยน วิ่น โอะ,                   อี๋ ตุ๊ ต้อ เฑ่า ขวน หลุ่น เฟียม.

โญว์ จ๋า เญี่ยน วิ่น ค้อ เหม่ย วิ๋น,                      เหม่ย โจ้ว แป้ง โย่ว โหฒ่ง หวุ่ย ปวั้ง.

โญว์ เญี่ยน ปิ่น เฒ์ย น่าม เญี่ยน หญวัะ,           ปิ่น ป้า น่าม เญี่ยน เฉียว ธิ๊ ฮววน.

โญว์ เญี่ยน เทาะ แซง หมิ่น หฮยัง เหญียะ,      นิน-ตง เหฒียบ เธี๊ยด จ๋า แฮ้ง หฮยัง.

ฒิ่น ธอ หฒอย เหลาะ เยี่ย ญ่าง โอ๊ะ,               หย่าม แก้ง ต้า ฝุน เยี๊ยด เซียน-ตวัง.

เสย เจียม กั๊บ เฒี่ยง โฟว ไธ ต๋อย,                    เหญ่ย เญี่ยน ต้า ฝุน เยี๊ยด เสียน ตวัง.มธ.19:5-6

โฟว-ไธ เหญี่ย เญี่ยน อ๋อย ฮ่อ ขี,                     อ๋อย ม่ง ฮ่อ น่อ หฒีง คู้ เฟียว.

ฒิ่ว เฉียว เหยีย วุ่ย อ๋อย ต้ง เอ๋ย,                       อี๋ ตุ๊ ก้อ แฮ้ง ก้อ โหล่ เบวย.

หฮยัง หฒ่าง ม่าย ควา อี๋ ตุ๊ เฟียว,                     บง หฒ่าง ม่าย เปี้ยง อี๋ ตุ๊ ลี่น.

ไจ หฒ่าง ควา-ฆอย อี๋ ถาน หั่น,                      ฌัง-หล่าง เธี้ยว-ฒ่าน ม่าย เยี๊ยด ซอง.

แอะ เฒ้ย ธง เม่ง ม่าย เยี๊ยด ต๋อย,                     โหล่ว หฒ่าง ควา-ฆอย อี๋ หั่น ซีง.

คู้ เธียว ทิน-ฮู่ง ปุน-ไพ ตี่ง,                             ปิ่น เฒ์ย ทิน-ฮู่ง บุ่น ตี่ง ต้าย.

ฒิ่น ธอ หฒอย เหลาะ เยี่ย ญ่าง โอ๊ะ,               อ๋อย เฉียว หาย ปิน ซ่วย ปิ่น แฮ้ง.

เสย เจียม จ๋า เฉียว เญี่ยน วิ่น โอ๊ะ,                   อ๋อย ถีง เยี่ย ญ่าง บวัะ โหมว ญิ่น.มธ.19:19

อี-โก้ว ต๋าย ไหล่ ลี่น ทิน เดี๊ย,                         เฒ้ย ฟุน ต่อย-ต่อย เฉียม ออน จา.

เสย เจียม เหญี่ย เญี่ยน เยี่ยม-ยุ่น เถา,               หยัวะ ฑ่อย เฒ้ย หมิ่ว โห่ว ล่าน ญิ่น.

ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ เยี๊ยด ซอง ต๋อย,                      ฟุ ป่วน ตุ่น ยุ่น ฆอย-คู้ ควา.

คว่า ฆอย กิ๊ด ไฒ้ เหมียน วิ่น โอ๊ะ,                  ฒิ่น ฒ้อย เหมียน โขว หฒัน จา-ต้อง.

เฒ้ย ฟุน ธง เม่ง โหม่ง หฮยาว ส่วน,                อ๋อย โหม่ง หฮยาว ล่าว เขา เฒี้ยว เอน.

อ๋อย โหม่ง แป้ง ออน เขา เหฌียว เฒี้ยว,          ปี่น เหฒ์ย เยซู ต้าย เฒี้ยว เญี่ยน.

เหญ่ย เขา สิง ลี่ง ออน-เฟียม โต้ว,                   เยี๊ยด เสย แป้ง ออน จั้ว หม่น นิน.

อ๋อย โหม่ง ทิน-ฮู่ง เหธย ฟุ ป่วน,                    อ๋อย โหม่ง หฮยาว ล่าว บวัะ โหมว เอน.

นิ่น-โฮ์ เฒี่ยง เลี่ยม ฟุ ก๋วย โอ๊ะ,                      อี๋ ตุ๊ มวั่ง ฒี่ง บัวะ โหมว เอน.