อ๋อย หฒุ เฒี่ยง เปี๊ยว กิ๊ด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:41 น.
There are no translations available.

อ๋อย หฒุ เฒี่ยง เปี๊ยว กิ๊ด

1.         เฒี้ยว เยซู กั้น ฮนั้ง น้าย ก๊อง,                               เยีย กั้น เซ อะ หงุ่น เฮมย ,

เม่ย บัว เซ อะ- หงุ่น ฆว่า.

     เซ ก๊อง หาย เต้า เฒี่ยง เจี๊ยน เยีย,                                 เยีย หย่า อ๋อย เฒี่ยง เจี๊ยนนิ่น,

วั้ว เต้า ฯฒฯ เฒี่ยง เปี๊ยว กิ๊ด.

ฑูง หฑั่ม

เซ ก๊อง เม่ย บัว เล่ย ฆอย เยีย,                     เม่ย บัว โหฒว ไม้ ธ้วด หาย หญู่ง,

ฯฒฯ ฆาย หฒุ ปั๊ว กวั่ง มี่ง.

2.         เซ ก๊อง เม่ย บัว เฒี่ยง เจี๊ยน เยีย,                 เยีย หว่า หย่า เฒี่ยง เจี๊ยน เม่ย,

เม่ย โท้ หาย หญู่ง ฯฒฯ ตุ๊.

           เซ ก๊อง เม่ย บัว เฒี่ยง เปี๊ยว กิ๊ด,                  ฯฒฯ ปุน เมี่ยน ท่าย หฒั่ง เตี๋ย,

เม่ย ฯฒฯ เป๋น เยีย ไซ ก๋อ.

3          โอ้ สีง ลีง เญย เปี๊ยว ต้ง น้าย,                      ฮนั้ม เมี่ยน, เฌียน โย่ว, แป้ง ออน,            

ม่าย หน่อย ล่านค้อ-เลี่ยน ล่าน,                      ล่าน อ๋อย หฒุ โหฒว หลง ปุน ล่าน,    

โหฒว เฮญี้ยว ส่วน กุ๊น ตุ๊ กั้น,                   กวั่ง เหฑ่ง เหยียด ฒู้ง อ๊าบ เอ๋ย.