เฒียน แป้ง ออน คอย หวุ่ย เญย ฮนอย (แสนสุขสันต์วันประชุมนี้) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2011 เวลา 22:42 น.
There are no translations available.

เฒียน แป้ง ออน คอย หวุ่ย เญย ฮนอย (แสนสุขสันต์วันประชุมนี้)


1 แสนสุขสันต์ วันประชุมนี้ สวัสดี วันนี้เป็นวันสุขใจ เป็นมิ่งมงคล ไม่ต้องกระวนกระวาย พระพรหลั่งไหล มาให้แก่ท่าน จงรับความชื่นบาน ให้วิญญาณ ของท่านทั้งหลาย จงผ่องใส ยินดี

 

1 เฒียน แป้ง ออน คอย หวุ่ย เญย ฮนอย. ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว อี้ ฮนอย ออน-เหลาะ ปวั้ง เฮญี้ยว. ฮนั้ง นอม ต้ม ยิ่น มป่า ไม้ เฑ่า หาย หญุ่ง. เฒี้ยว เญย ฟุ อ๋อย เหลี่ยว ต้าย ปุน เม่ย บัว. ต้าย ฒิ้บ น้าย แป้ง ออน.

ปุน เย-ซู หฑาว เหฑ่ง เม่ย เญย เฮญี้ยว

เหยียด ฒู้ง ตุ้ แป้ง ออน


2 ขอพระพรวันประชุมนี้ เป็นราศีประกอบความดีต่อไป ขอโปรดประทาน ความรักนิรันดร์หลั่งไหล สวมทับสิ่งชั่วร้าย เมื่อถูกทดลอง ขอพระคริสต์คุ้มครอง อย่าให้ต้องบกพร่องพ้ายแพ้ จงมีแต่โชดชัย

 

2 โท้ เหธย ฟุ น้าย คอย หวุ่ย ฮนอย. โท้ ฌังหล่าง ปวั๊ง เหฑ่ง เหยียด ฒู้ง คู้ สี่.

โท้ ปุน เหยียด ลิ์ว เญย ฮู่ง เอน เหลี่ยว เหฌี่ย ต้าย เหมียด เหฑ่ง หว่าย เญย สี่. ปวั้ง หฒุ เสย เญย. โท้ เย-ซู โก๋ว เจี๊ยน ไม้ ปุน บัว เซวย หว่าย เญย ชะ เหยียด ฒู้ง ขูง ตู๊ ฮี่ง.


3 จงถวายพระเกียรติยศ และทั้งหมดไอศวรรยานุภาพ แด่องค์พระคริสต์ผู้พลีชีวิตเปลื้องบาป จนพระโลหิตอาบพระวรกาย โอพระองค์ทรงไถ่ ข้าพเข้าทั้งหลายถวายความจงรักภักดี

 

3 ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว เธง เฒี้ยว เย-ซู.

เหธา เยียม ลู่ง เหยียด ฒู้ง เฒี้ยว เญย หัด ม์า.

เย-ซู กี-ตู่ เหว่ย บัว เญย ฒุ์ย กวั่ง แหม่ง.

จ๋าย เญย ฑย้าม เหลี่ยว ธ้วด ปวั้ง นิ่น เหยียด ฒู้ง.

แล์ง ส่วน เฮญี้ยว ฮะเฮน้ย ปัวะ หฒั่ง นิ่น.