ลู่ง ดอม เจี์ย ต้าย หมั่ง บะฮนอย ธ้วด ตง ปูง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2011 เวลา 18:05 น.
There are no translations available.

23 (1)ลู่ง ดอม เจี์ย ต้าย หมั่ง บะฮนอย ธ้วด ตง ปูง.

1. ลู่ง ดอม เจี์ย ต้าย หมั่ง         บะฮนอย ธ้วด ตง ปูง.

เป๊ย เถา เฒี้ยว เย^ซู                  โหฒว หม่าน เมี่ยน เญย ฮู่ง.

เยียม ลู่ง เหนาะ ได๋ เหฌี่ย,      เดา หย่า ม่าย เปี้ยง ดาง.

หฒิว เยีย โหฒว กง เจี้ยน,       เมี่ยน ฯฒฯ ท่าย หฒั่ง เตี๋ย.

 

2. หล่ง เฮญี้ยว โจ้ว หฒั่ง เตี๋ย,

เยีย ฯฒฯ ตุ๊ แป้ง ออน,

หฒั่นๆ ตุ๊ เฌียน-โย่ว,

เยีย ไฮ่ โหฒว คู้ สี่.

อะเฮน้ย ก๊อง เถา เฒี้ยว,

เหยียด ลิ์ว เธง หฒั่ง เตี๋ย,

หฒั่นๆ โหฒว ธีง-เหฑ่ง,

หอบ เหฑ่ง เฒี้ยว เญย เฮญี้ยว.

 

 

3. อี้ หฒั่น เขา เย^ซู,

อี้ หฒั่น เยีย ตุ๊ หลง.

ฮนั้ม เถา ฝาว ลู่ง เยียม,

เฮญี้ยว ฯฒฯ ม่าย แป้ง ออน.

ลุย ฮู้, ไม้ หฒุ เฑ่า,

เสี่ยว โค้ว ไม้ กั้ม เหฑีย,

ปวั้ง หฒุ หาย หญู่ง สี่,

หญู่งๆ เฒี้ยว เบ่น ซูง.