เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 19:02 น.
There are no translations available.

เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว

Chord: D G A \tx

D     D        D   A                   D                  D                  Em   D         D

1. เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว, เยีย ไม้ ไฮ่ ปวั้ง หฒุ หาย หญู่ง สี่.

G                   D   D                Em

นิ่น ปุน เยีย เปว๋ย ตุ๊ เยียม หลง ไห่ เญย เธี้ยง,

D                D       Em           D

เยี์ยน เยีย มี่ง เยียม วั้ว คู่ เยียม เญย ววม-เฮลน.

A                Bm       Em       A

นิ่น ปุน เยีย เญย ลี่ง ว่วน ฟี้ง เจี์ย ต้าย.

G                    D        Em                 A

เหว่ย นิ่น กั้น เญย บั๋ว นิ่น เยี์ยน เยีย ยั่ง ติ้ว คู้ เจ๊า.

D                   A          D                 G              D                   A

เหว่ย นิ่น กั้น เญย บั๋ว นิ่น เยี์ยน เยีย ยั่ง คู้ เจ๊า, เยี์ยน เยีย ยั่ง น้าย คู้ เจ๊า.

2. เยีย ยั่ง วั้ว นอม ฮ์อง ม่าย ไต่ เญย ต้ง ลิ่น หย่า กัน เจี๊ยน เยีย มี่ง.

ไม้ กั้ม เหฑีย ม่าย หาย หญู่ง ฮยวัง เอ๊าะ, เหว่ย หฒุ เม่ย เหธา เยียม.

เม่ย เญย ปย๊า-บย่า, ด้าง เงา, ออน เยีย เญย เฮญี้ยว. ม่าย ไต่ เญย ต้ง ลิ่น กัน เจี๊ยน เยีย มี่ง, ฒู้ง ไม้ กั้ม เหฑีย ฮยวัง เอ๊าะ เหว่ย หฒุ เม่ย เหธา เยีย เยียม. เม่ย เญย ปย๊า-บย่า, ด้าง เงา, ฒู้ง ออน เยีย เญย เฮญี้ยว, เม่ย ฒู้ง ออน เยีย เญย เฮญี้ยว.

3. เยียม วิน-วั้ง หฑะเฮมียน, เม่ย กัน เยีย เบ่น หฮนาง,

เบ่น หญั่น ฮบ ไล-หธอย ปุน เยีย หญั่น. เม่ย ฯฒฯ อ๋อย หล่ง โย่ว เฮยี้ยด เจี๊ยน เยีย มฆ้อง. เม่ย หย่า ปุน เยีย เญย เยี้ยน ปวั๊ง เหฑ่ง, ปวั๊ง เหฑ่ง.

เม่ย เหยียด เสย ฮนั้ม เยีย, เหธย เอน ปุน เยีย,

เยีย หธีง ต้าย เหยียด ลิ์ว เยียม เย^โฮ^วา เญย สีง เปย๊า,

เยีย ฯฒฯ เหยียด ลิ์ว จวั่ง เยียม เย^โฮ^วา เญย เปย๊า, เหยียด ลิ์ว เยียม นิ่น เญย เปย๊า.

The Lord is my Shepherd