มั่ว-ต่อย กุ๊น ต้าย หมวัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย anonymous   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 20:00 น.
There are no translations available.

มั่ว-ต่อย กุ๊น ต้าย หมวัง

Cm

1. มั่ว-ต่อย กุ๊น ต้าย หมวัง. น้าย สีง ฑูง ไฮ่ หอบ เฮญี้ยว.

Cm

น้าย ฑูง ม่าย เอ๋ย เล์ย ปุน เยีย เฮญี้ยว จั๋ง ทิน-ฮู่ง.

G                           Cm

น้าย ติ้ว ฑูง-เอ๋ย เซ ก๊อง เถา ทิน-ฮู่ง.

G                         Cm                          G                           Cm

เธง เฒี้ยว โท้ เถา ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ออน เฮญี้ยว. เธง เฒี้ยว โท้ เถา ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ออน เฮญี้ยว.

2. เหยียด ฒู้ง เมี่ยน เฌียน-โย่ว, เฒี้ยว ฮนั้ม บัว, ไม้ ไฮ่ กวั่ง.

เต้า ๆ ฝูง แหม่ง ปุน เฒี้ยว กี^ตู่ โหฒว เหฌียว เฒี้ยว.

นั้น เจี๊ยน ไล่ เปย๊ย ฒู้ง ไม้ ฮวิน ฆาง หฑวน.

ฒุ้น ติ่ง เฮญี้ยว เสียน บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู.

ฒุ้น ติ่ง เฮญี้ยว เสียน บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู.

3. มั่ว-ต่อย เยีย บั๋ว เม่ย, ไม้ ม่าย เมี่ยน ค้อ-เลี่ยน เม่ย,

ขูง ม่าย เย^ซู ฮนั้ง ไฮ่ เหฌียว บัว ต้ม ฒุ์ย-เมี่ยน.

หฒั่น ๆ อ๋อย หฒุ ปุน ทิน-ฮู่ง โหฒว ฮู่ง,

เสียน หลง เย^ซู, ไม้ โหฒว ฒุ์ย เญย โน่ว. เสียน หลง เย^ซู, ไม้ โหฒว ฒุ์ย เญย โน่ว.

4. อ๋อย หฒุ เธง ทิน-ฮู่ง, นิ่น ฮนั้ม บัว, ปุน เฌียน-โย่ว.

กี^ตู่ ม่าย หัด ม์า ปุน สีง-ลี่ง เหฌี่ย ออน เฮญี้ยว.

เม่ย เหธา เยีย เยียม เยีย ฯฒฯ ตอ-เหฒี่ย เม่ย.

เยีย โท้ สีง ลี่ง ปุน เยีย ม่าย หัด ม์า.  เยีย โท้ สีง ลี่ง ปุน เยีย ม่าย หัด ม์า.