เนื้อเพลง

เนื้อเพลงภาษาเมี่ยน (อักษรไทย)

MIEN LYRICS

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คอย เยีย เญย มฒีง. anonymous 1629
2 คู้ เฝียน ก๋อม ลู่ง เดี๊ย anonymous 1626
3 จวั่ง เจี้ยน เยียม เกา, ปุน หฑาน ต่อย anonymous 1285
4 จ๋าย เจี๋ย เญย ยู่ง ตอน(worthy is the lamb) anonymous 149
5 ซูง บัว เญย ปัว, เหว่ย เธง ทิน ฮู่ง. anonymous 1288
6 ดุ ตี่ว เจ๊า ฮนั้ง (ทางเดียวเยซู) One way, Jesus anonymous 709
7 ตอ-เหฒี่ย ตอ-เหฒี่ย เย^ซู (ขอบคุณ ขอบคุณพระเจ้า) anonymous 724
8 ตอ-เหฒี่ย เฒี้ยว, ถง หนิ่ม เญย ตอ-เหฒี่ย. anonymous 1261
9 ทิน-ต้อง เญย กั๊วะ หฒะเก้ง เหฑว่ย ไห่ anonymous 1255
10 ทิน-ต้อง เญย หฒั่ง เตี๋ย เฒียน ค้อ-เลี่ยน เยีย anonymous 1325
11 ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เมี่ยน หฒะเก้ง ว้วน ไม้ ไฮ่ ก๊อย เหยี่ยน (ความรักมั่นคง) anonymous 1688
12 ทิน-ฮู่ง เญย หว่า, เฒี่ยง เจี๊ยน เญย หว่า. anonymous 1229
13 ธีง เหฑ่ง, ธีง เหฑ่ง anonymous 1307
14 ธีง- เหฑ่ง ธีง- เหฑ่ง (บริสุทธิ์ บริสุทธิ์) anonymous 1329
15 ธีง-เหฑ่ง, ธีง-เหฑ่ง. anonymous 1264
16 น้าย ป้าม เกน เญย เจ๊า anonymous 1310
17 บัว ต้าย น้าย ป๋าว ฑูง เธง บัว เญย ทิน-ฮู่ง. anonymous 1260
18 บัว เกว่ย เหฌี่ย we bow down anonymous 156
19 บัว เยียม เฒี้ยว กี^ตู่ ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว (เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์) anonymous 1363
20 ปี๋ง เจี๊ยน เยีย (ซ่อนข้าไว้) Still anonymous 730
21 ป๋าว โฮ^ซัน^ นา. anonymous 1288
22 มัด^ทาย 7:13-14 anonymous 1332
23 มั่ว-ต่อย กุ๊น ต้าย หมวัง anonymous 1336
24 ม่าย เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย เฮญี้ยว anonymous 1225
25 ม่าย เอ๋ย เล์ย ไห่ เจี๋ย ฒิ้บ(คริสมาสที่มีความหมาย) anonymous 160
26 ลู่ง ดอม เจี์ย ต้าย หมั่ง บะฮนอย ธ้วด ตง ปูง anonymous 1367
27 สี ก๊อง อี้ ฮนอย เยีย ตุ๊ โหฒว ต่อง หาย หญู่ง. anonymous 1228
28 หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน anonymous 1345
29 หฒอย โฮล เญย เอน, หฒะเก้ง คู้ เฝียน (พระคุณพระเจ้า) Amazing grace anonymous 667
30 หย่า ม่าย เฒียน ฮนั้ม anonymous 174
31 หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลิ่ง กุ้น เจี้ยน เญย (เมื่อพระวิญญาณสวมทับ) anonymous 1260
32 หาย หฒั่น เฒี้ยว เญย สีง ลี่ง กุ๊น เจี้ยน เยีย เญย เฮญี้ยว anonymous 1235
33 อิว เมี่ยน เธง ทิน ฮู่ง เญย โล์ ฑูง anonymous 1273
34 อี ติ้ว เจ๊า-โหล่ว anonymous 1368
35 อี้ ฮนอย โจ้ว หฒั่ง เตี๋ย anonymous 1343
36 อ๋อย หฒุ มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน anonymous 1987
37 อ๋อย หฒุ เฒี่ยง เปี๊ยว กิ๊ด anonymous 1081
38 ฮนั้ง ต้ม ค้อย ม่าย ต้ม บยู่ง-หฑยาว ป่วน ต้าย anonymous 1311
39 ฮนั้ม เญย ต่อย (โอ้เพื่อนรัก) anonymous 710
40 ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน anonymous 1270
41 ฮี่ง เจี๋ย น้าย ป้าม เกน (ชัยชนะโลกนี้) anonymous 678
42 เก้ง เถา เฒี่ยง โห่. anonymous 1258
43 เฒียน แป้ง ออน คอย หวุ่ย เญย ฮนอย (แสนสุขสันต์วันประชุมนี้) anonymous 1737
44 เฒี้ยว อ่า, เยีย อ๋อย เม่ย โหฒว เยีย ฮู่ง(โปรดนำไปถึงกางเขง) anonymous 1278
45 เฒี้ยว เก้ง หลง ไห่ (พระเจ้าแสนดี) anonymous 697
46 เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง โฮล เจี๋ย anonymous 1299
47 เฒี้ยว เย^ซู หฒะเก้ง โฮล เจี๋ย anonymous 1296
48 เฒี้ยว เย^ซู อ่า, เยีย บู้ง เจี๊ยน เฮญี้ยว ฒั้ว หมั่ง เม่ย(พระเจ้ายิ่งใหญ่) anonymous 1240
49 เฒี้ยว เย^ซู, เฒี้ยว เย^ซู anonymous 1256
50 เฒี้ยว เยีย ไฮ์ เม่ย อี้ ฮนอย (พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้) anonymous 1234
51 เตีย อ่า เยีย ต้อ เยีย เญย ฮมวั้ง ต่อย. anonymous 1224
52 เธง เฒียว ทิน-ฮู่ง (จิตวิญญาณข้ากระหาย) anonymous 1098
53 เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร) anonymous 717
54 เธง เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน. anonymous 1286
55 เธง เฒี้ยว เญย บัว (ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า) anonymous 1078
56 เธง เหฌียว เฒี้ยว anonymous 1303
57 เธง^เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง หม่าน ฟุ เญย กอน (สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร) anonymous 1328
58 เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ล์อ ด่าง ทิน- ฮู่ง เญย เจ๊า (จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า) anonymous 1269
59 เย^ซู หฑาว เหฑ่ง เยีย เญย ฒุ์ย-หนิบ (พระองค์อยู่ด้วยโลกคล้ายสวรรค์) anonymous 1392
60 เย^ซู ฮนั้ม เยีย, เยีย เฒียน ฮิ้ว(พระเยซูรักฉัน) anonymous 1259
61 เย^ซู เป๊ย ฮนั้ง เหยียด ติ้ว ต้ม ววม anonymous 1216
62 เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว anonymous 1218
63 เย^โฮ^วา โก๋ว เยีย ฮนั้ง โก๋ว ยู่ง เญย เฒี้ยว (พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก) The Lord is my Shepherd anonymous 682
64 เยีย ฒิบ เย^ซู, เฮญี้ยว ม่าย แป้ง ออน anonymous 1460
65 เยีย บัว ม่าย เต้า เธียน ฮนั้ม เญย เฒี้ยว (มีสหายเลิศคือพระเยซู) What a friend we have in Jesus anonymous 710
66 เยีย ปวัด เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย แหม่ง (เราพบพระเยซูคริสต์ ) anonymous 1415
67 เยีย ปวัด เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู เยียม เยีย เญย แหม่ง (เราพบพระเยซูคริสต์) anonymous 1369
68 เยีย หมวัง ไฮ์ เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู ก๊อง (ข้าได้ยินเสียงพระเยซูตรัส) anonymous 1254
69 เยีย อ๋อย ฒุ้น ตี่ง เฮญี้ยว กัน เจี้ยน เฒี้ยว เย^ซู anonymous 1251
70 เยีย เก้ง ท่าย เฒี้ยว. anonymous 1302
71 เยีย เก้ง ฮิ้ว กี-ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี้ยน (ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่) anonymous 1297
72 เยีย เก้ง ฮิ้ว กี^ตู่ เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน anonymous 1313
73 เยีย เญย คู้ ก๋อ โย์ว anonymous 1236
74 เยีย เญย เฮญี้ยว อ๋อย เธง เม่ย anonymous 188
75 เยีย เญย เฮญี้ยว เก้ง อ๋อย นิด ฟัด เฒี้ยว anonymous 1231
76 เยีย เฒาะ เหยียด ฒู้ง ฝูง ปุน เย^ซู (ข้าขอมอบถวาย) I surrender all anonymous 719
77 เยีย เปียะ เฒี้ยว เญย เปย๊า ต้าย (เราจะเข้ามาสรรเสริญ) anonymous 672
78 เยีย โท้ ธ้วด เฉีย(ข้ายกเสียงขึ้น) anonymous 146
79 เยีย โท้ ฝ่ง ห่อ เยีย เฮญี้ยว เหธา เยีย เญย ซิน. anonymous 1419
80 เยีย ไม้ ฮิ้ว เหว่ย หาย ติ่ว ทิน-ฮู่ง (แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ) anonymous 1121
81 เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู, หฒั่ง เตี๋ย, เหธย เฒี่ยง แหม่ง ต้าย. anonymous 1195
82 เหฑียะ ฑี์ง เฮญี้ยว anonymous 1265
83 เหธา เฒี้ยว เย^ซู เฒี่ยง เจี้ยน anonymous 1260
84 แล์ง ฒี่ง เฒี้ยว เย^ซู (ขอบคุณพระเยซู) anonymous 1284
85 แอ๋ง ม่าย นอม ต๋อง anonymous 1313
86 แอ๋ง ม่าย เหฒีย หญู่ง, ต้ง เยีย ไม้ ฮิ้ว (พระเจ้าเที่ยงแท้) anonymous 692
87 แอ๋ง หลาม มี่ง(ก้าวต่อไป) anonymous 140
88 โท้ ปุน เฒี้ยว เญย คู้ เม่ง ตุ๊ ฌัง หล่าง (ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์) anonymous 1203
89 โท้ เฒี้ยว ก๊อย เยีย เญย เฮญี้ยว(เปลี่ยนจิตใจของข้า) anonymous 150
90 โท้ เหธย ลู่ง หฒั่ง เญย ฟุ เหฌี่ย ต้าย(ขอพระพรจากเบื้องบน) anonymous 1300
91 โพว ต๋อย (จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน) anonymous 3080
92 โอ เยีย ฮนั้ม เม่ย หล่ง ทิน-ฮู่ง เญย เฒียน ฮนั้ม (ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า) anonymous 1453
93 โฮ ซา นา anonymous 145
94 ไฝ ฟิม โอ่, เม่ย มฒีง หมั่ง หาย หญู่ง anonymous 1237